ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ1

[1:1]  Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
[1:2]  Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;
[1:3]  Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;
[1:4]  Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
[1:5]  Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;
[1:6]  Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
[1:7]  Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
[1:8]  Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
[1:9]  Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
[1:10]  Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
[1:11]  Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му - през време на преселението Вавилонско.
[1:12]  А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;
[1:13]  Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
[1:14]  Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
[1:15]  Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;
[1:16]  Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
[1:17]  И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода.
[1:18]  А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
[1:19]  А Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.
[1:20]  Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;
[1:21]  тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.
[1:22]  А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:
[1:23]  "ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил",* което ще рече: с нас е Бог.
[1:24]  Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.
[1:25]  И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус.

* Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет.


2

[2:1]  А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:
[2:2]  де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
[2:3]  Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с Него.
[2:4]  И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос?
[2:5]  А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка:
[2:6]  "и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля".
[2:7]  Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата,
[2:8]  и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.
[2:9]  Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.
[2:10]  А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.
[2:11]  И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна.
[2:12]  И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си.
[2:13]  А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.
[2:14]  Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет;
[2:15]  и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "от Египет повиках Сина Си".
[2:16]  Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците.
[2:17]  Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва:
[2:18]  "глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма".
[2:19]  А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу в Египет
[2:20]  и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца.
[2:21]  Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева.
[2:22]  Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски
[2:23]  и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.

3

[3:1]  В ония дни дохожда Иоан Кръстител и проповядва в Иудейската пустиня
[3:2]  и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.
[3:3]  Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: "гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му".
[3:4]  А сам Иоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
[3:5]  Тогава Иерусалим и цяла Иудея, и цяла Иорданска околност излизаха при него
[3:6]  и се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.
[3:7]  И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв?
[3:8]  Сторете, прочее, плод достоен за покаяние
[3:9]  и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму;
[3:10]  и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;
[3:11]  аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;
[3:12]  лопатата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.
[3:13]  Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него.
[3:14]  А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?
[3:15]  Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска.
[3:16]  И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.
[3:17]  И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

4

[4:1]  Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола,
[4:2]  и, като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня.
[4:3]  И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове.
[4:4]  А Той му отговори и рече: писано е: "не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста".
[4:5]  Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха,
[4:6]  и Му казва: ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: "на Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си".
[4:7]  Иисус му рече: писано е също: "няма да изкусиш Господа, Бога твоего".
[4:8]  Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава,
[4:9]  и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.
[4:10]  Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш".
[4:11]  Тогава дяволът Го оставя, и ето, Ангели дойдоха и Му служеха.
[4:12]  А като чу Иисус, че Иоан е предаден, отиде в Галилея;
[4:13]  и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови,
[4:14]  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
[4:15]  "земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа Галилея,
[4:16]  народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина".
[4:17]  Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.
[4:18]  И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари;
[4:19]  и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.
[4:20]  И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него.
[4:21]  Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова Зеведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.
[4:22]  Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него.
[4:23]  И ходеше Иисус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.
[4:24]  И пръсна се слух за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничави, и разслабени, и Той ги изцери.
[4:25]  И подире Му тръгнаха много тълпи народ от Галилея и Десетоградие, от Иерусалим и Иудея и изотвъд Иордан.

5

[5:1]  Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
[5:2]  И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:
[5:3]  блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
[5:4]  Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
[5:5]  Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
[5:6]  Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
[5:7]  Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
[5:8]  Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
[5:9]  Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
[5:10]  Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
[5:11]  Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
[5:12]  Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.
[5:13]  Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
[5:14]  Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
[5:15]  Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
[5:16]  Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.
[5:17]  Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.
[5:18]  Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
[5:19]  И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
[5:20]  Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
[5:21]  Слушали сте, че бе казано на древните: "не убивай; а който убие, виновен е пред съда".
[5:22]  Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака'" *, виновен ще бъде пред синедриона *; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
[5:23]  И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
[5:24]  остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
[5:25]  Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;
[5:26]  истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант *.
[5:27]  Слушали сте, че бе казано на древните: "не прелюбодействувай".
[5:28]  Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
[5:29]  И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.
[5:30]  И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
[5:31]  Казано бе също: "ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо".
[5:32]  Аз пък ви казвам: който напусне жена си, не поради прелюбодеяние, той я прави да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, той прелюбодействува.
[5:33]  Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
[5:34]  Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
[5:35]  ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар;
[5:36]  ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
[5:37]  Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.
[5:38]  Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".
[5:39]  Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
[5:40]  И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.
[5:41]  И който те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.
[5:42]  Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
[5:43]  Слушали сте, че бе казано: "обичай ближния си, и мрази врага си".
[5:44]  Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят,
[5:45]  за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
[5:46]  Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?
[5:47]  И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
[5:48]  И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

* Празноглав, смахнат.


* Върховно съдилище.


* Малка римска монета


6

[6:1]  Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.
[6:2]  И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.
[6:3]  А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,
[6:4]  та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
[6:5]  И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда.
[6:6]  А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
[6:7]  А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути;
[6:8]  прочее, не бивайте тям подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него.
[6:9]  А молете се тъй: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;
[6:10]  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
[6:11]  насъщния ни хляб дай ни днес;
[6:12]  и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
[6:13]  и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.
[6:14]  Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец;
[6:15]  ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.
[6:16]  Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда.
[6:17]  А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си,
[6:18]  та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
[6:19]  Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат;
[6:20]  но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат;
[6:21]  защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
[6:22]  Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло;
[6:23]  ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?
[6:24]  Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. *
[6:25]  Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото?
[6:26]  Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
[6:27]  Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
[6:28]  Защо се грижите и за облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито предат;
[6:29]  а казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях;
[6:30]  и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци!
[6:31]  И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем?
[6:32]  Защото всичко това търсят езичниците, и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.
[6:33]  Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.
[6:34]  И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата му.

* На богатството


7

[7:1]  Не съдете, за да не бъдете съдени;
[7:2]  защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
[7:3]  А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
[7:4]  Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
[7:5]  Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
[7:6]  Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.
[7:7]  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
[7:8]  защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.
[7:9]  Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък,
[7:10]  и кога поиска риба, да му даде змия?
[7:11]  И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?
[7:12]  Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.
[7:13]  Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях;
[7:14]  защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.
[7:15]  Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:
[7:16]  по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?
[7:17]  Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:
[7:18]  не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
[7:19]  Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.
[7:20]  И тъй, по плодовете им ще ги познаете.
[7:21]  Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.
[7:22]  Мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?
[7:23]  И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
[7:24]  И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;
[7:25]  и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
[7:26]  А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък;
[7:27]  и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.
[7:28]  И когато Иисус свърши тия думи, народът се чудеше на учението Му,
[7:29]  защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците (и фарисеите).

8

[8:1]  А когато слезе от планината, подире Му тръгна множество народ.
[8:2]  И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти.
[8:3]  Иисус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И той веднага се очисти от проказата.
[8:4]  И каза му Иисус: гледай, никому не обаждай; но иди, покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство.
[8:5]  А когато влезе Иисус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше:
[8:6]  Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда.
[8:7]  Иисус му казва: ще дойда и ще го излекувам.
[8:8]  А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само дума и слугата ми ще оздравее;
[8:9]  защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.
[8:10]  Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.
[8:11]  И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Иакова в царството небесно,
[8:12]  а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
[8:13]  И рече Иисус на стотника: иди си и, както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час.
[8:14]  Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болна от огница,
[8:15]  и допря се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.
[8:16]  А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни,
[8:17]  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите".
[8:18]  И като видя Иисус около Себе Си множество народ, заповяда на учениците да отплуват отвъд.
[8:19]  Тогава един книжник се приближи до Него и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе, където и да идеш.
[8:20]  А Иисус му казва: лисиците имат леговища, и птиците небесни - гнезда; а Син Човеческий няма, де глава да подслони.
[8:21]  Друг пък от учениците Му рече: Господи, позволи ми, първом да отида и погреба баща си.
[8:22]  Но Иисус му рече: върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.
[8:23]  И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му.
[8:24]  И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше.
[8:25]  Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: Господи, спаси ни; загиваме!
[8:26]  А Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина.
[8:27]  А човеците се почудиха и рекоха: какъв е Тоя, та и ветровете и морето Му се покоряват?
[8:28]  И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път.
[8:29]  И ето, те извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време?
[8:30]  А далеч от тях пасеше голямо стадо свини.
[8:31]  И бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини.
[8:32]  И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави във водата.
[8:33]  А свинарите побягнаха и, като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс.
[8:34]  И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса и, като Го видяха, молиха Го да си отиде от пределите им.

9

[9:1]  Тогава Той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града Си.
[9:2]  И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете!
[9:3]  Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулствува.
[9:4]  А Иисус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си?
[9:5]  Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи?
[9:6]  Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): стани, вземи си постелката и върви у дома си.
[9:7]  И той стана, взе си постелката и отиде у дома си.
[9:8]  А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците.
[9:9]  Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: върви след Мене. И тоя стана и тръгна след Него.
[9:10]  И когато Иисус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му.
[9:11]  Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?
[9:12]  А Иисус, като чу това, рече им: здравите нямат нужда от лекар, а болните;
[9:13]  идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
[9:14]  Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?
[9:15]  А Иисус им рече: нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.
[9:16]  И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно.
[9:17]  Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.
[9:18]  Когато им говореше това, началник някой се приближи до Него, кланяше Му се и казваше: дъщеря ми тоя час умря; но дойди, възложи ръката Си върху нея, и тя ще оживее.
[9:19]  И като стана Иисус, тръгна подире му с учениците Си.
[9:20]  И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му,
[9:21]  защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
[9:22]  А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя.
[9:23]  И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен,
[9:24]  рече им: излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха.
[9:25]  А когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана.
[9:26]  И разчу се това по цялата оная земя.
[9:27]  Когато Иисус си отиваше оттам, тръгнаха подире Му двама слепци и викаха: помилуй ни, Иисусе, Сине Давидов!
[9:28]  А когато дойде вкъщи, слепците се приближиха до Него. И Иисус им рече: вярвате ли, че мога стори това? Те Му казват: да, Господи!
[9:29]  Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра.
[9:30]  И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: гледайте, никой да не узнае.
[9:31]  А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя.
[9:32]  Когато пък тия излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс.
[9:33]  И след като бесът биде изгонен, немият проговори. А народът се чудеше и думаше: никога не е бивало такова нещо в Израиля.
[9:34]  А фарисеите думаха: Той изгонва бесовете със силата на бесовския княз.
[9:35]  И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.
[9:36]  Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.
[9:37]  Тогава казва на учениците Си: жетвата е голяма, а работниците малко,
[9:38]  затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

10

[10:1]  И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
[10:2]  А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат,
[10:3]  Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей,
[10:4]  Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде.
[10:5]  Тия дванайсет души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте;
[10:6]  а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев;
[10:7]  и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно;
[10:8]  болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
[10:9]  Недейте има ни злато, ни сребро, нито мед в поясите си,
[10:10]  ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.
[10:11]  В който град или село влезете, разпитвайте, кой в него е достоен, и там оставайте, докато си отидете.
[10:12]  А кога влизате в някоя къща, поздравявайте я, казвайки: мир на тая къща!
[10:13]  И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея; ако ли не бъде достойна, вашият мир да се върне при вас.
[10:14]  Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си.
[10:15]  Истина ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град.
[10:16]  Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.
[10:17]  Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват,
[10:18]  и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците.
[10:19]  И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете;
[10:20]  защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас.
[10:21]  И ще предаде брат брата на смърт, и баща чедо; и ще въстанат чеда против родители и ще ги убият;
[10:22]  и ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но, който претърпи докрай, ще бъде спасен.
[10:23]  А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде.
[10:24]  Няма ученик по-горен от учителя си, нито слуга по-горен от господаря си:
[10:25]  доста е за ученика да бъде като учителя си, и за слугата да бъде като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, то колко повече домашните му?
[10:26]  И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.
[10:27]  Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
[10:28]  И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената.
[10:29]  Не две ли врабчета се продават за един асарий *? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец;
[10:30]  а вам и космите на главата са всички преброени;
[10:31]  не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-ценни.
[10:32]  И тъй, всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен;
[10:33]  а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.
[10:34]  Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;
[10:35]  защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й.
[10:36]  И врагове на човека са неговите домашни.
[10:37]  Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
[10:38]  и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.
[10:39]  Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.
[10:40]  Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил;
[10:41]  който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.
[10:42]  И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.

* Дребна монета.


11

[11:1]  И когато свърши Иисус тия заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им.
[11:2]  А Иоан, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици
[11:3]  и Му каза: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?
[11:4]  Отговори им Иисус и рече: идете и разкажете Иоану, каквото чувате и виждате:
[11:5]  слепи прогледват и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува;
[11:6]  и блажен оня, който се не съблазни поради Мене.
[11:7]  А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра?
[11:8]  Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които носят меки дрехи, са в царските палати.
[11:9]  Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.
[11:10]  Защото този е, за когото е писано: "ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе".
[11:11]  Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него.
[11:12]  А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят;
[11:13]  защото всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана.
[11:14]  И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде:
[11:15]  който има уши да слуша, нека слуша!
[11:16]  А на кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си
[11:17]  и казват: свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.
[11:18]  Защото дойде Иоан, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.
[11:19]  Дойде Син Човеческий, Който яде и пие, а казват: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от своите чеда.
[11:20]  Тогава начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха.
[11:21]  Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел;
[11:22]  но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.
[11:23]  И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане;
[11:24]  но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.
[11:25]  В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;
[11:26]  тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
[11:27]  Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
[11:28]  Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;
[11:29]  вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;
[11:30]  защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.

12

[12:1]  По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат.
[12:2]  Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота.
[12:3]  А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него?
[12:4]  Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците?
[12:5]  Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни?
[12:6]  Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма;
[12:7]  и ако знаехте, що значи: "милост искам, а не жертва", не бихте осъдили невиновните;
[12:8]  защото Син Човеческий е господар и на съботата.
[12:9]  И като отмина оттам, дойде в синагогата им.
[12:10]  И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?
[12:11]  А Той им рече: кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече?
[12:12]  Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да се прави добро.
[12:13]  Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.
[12:14]  А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам.
[12:15]  И тръгна подире Му множество народ, и Той ги всички изцери,
[12:16]  и запрети им да разгласяват за Него,
[12:17]  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:
[12:18]  "ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд;
[12:19]  няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа Му по кръстопътищата;
[12:20]  преломена тръст няма да дочупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа;
[12:21]  и народите ще се уповават на Неговото име."
[12:22]  Тогава доведоха при Него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням; и го изцери, тъй че сляпонемият прогледа и проговори.
[12:23]  И целият народ се чудеше и думаше: да не би Този да е Христос, Синът Давидов?
[12:24]  А фарисеите, като чуха това, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз.
[12:25]  Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои.
[12:26]  И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му?
[12:27]  И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.
[12:28]  Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие.
[12:29]  Или, как може някой да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния? и тогава ще ограби къщата му.
[12:30]  Който не е с Мене, е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.
[12:31]  Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците;
[12:32]  и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.
[12:33]  Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото.
[12:34]  Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата.
[12:35]  Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.
[12:36]  И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден:
[12:37]  защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден.
[12:38]  Тогава някой от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: Учителю, искаме да видим личба от Тебе.
[12:39]  Но Той им отговори и рече: лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона;
[12:40]  защото, както Иона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
[12:41]  Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона; а ето, тук има повече от Иона.
[12:42]  Южната царица ще се изправи на съд с тоя род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломона.
[12:43]  Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира;
[12:44]  тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена;
[12:45]  тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род.
[12:46]  И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него.
[12:47]  И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.
[12:48]  А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?
[12:49]  И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;
[12:50]  защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.

13

[13:1]  А като излезе оня ден от къщата, Иисус седна край морето.
[13:2]  И събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега.
[13:3]  И говори им много с притчи, като казваше: ето, излезе сеяч да сее;
[13:4]  и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха.
[13:5]  Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока.
[13:6]  А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха.
[13:7]  Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха.
[13:8]  Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.
[13:9]  Който има уши да слуша, нека слуша!
[13:10]  И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш?
[13:11]  А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено;
[13:12]  защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме;
[13:13]  затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират;
[13:14]  и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: "с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите;
[13:15]  защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря".
[13:16]  Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви - задето чуват;
[13:17]  защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.
[13:18]  Вие, прочее, чуйте, какво значи притчата за сеяча:
[13:19]  при всекиго, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му: ето кого означава посеяното край пътя.
[13:20]  А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема,
[13:21]  ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тоз-час се съблазнява.
[13:22]  А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.
[13:23]  Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава плод сто, друг шейсет, а друг трийсет.
[13:24]  Друга притча им предложи Той, като каза: царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си;
[13:25]  и когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде;
[13:26]  а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите.
[13:27]  И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?
[13:28]  А той им рече: враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим?
[13:29]  Но той рече: не, за да не би, като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото;
[13:30]  оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят; а житото приберете в житницата ми.
[13:31]  Друга притча им предложи, като каза: царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си,
[13:32]  което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му.
[13:33]  Друга притча им каза: царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.
[13:34]  Всичко това Иисус говори народу с притчи, и без притчи не им говореше,
[13:35]  за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: "ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание мира".
[13:36]  Тогава Иисус остави народа и влезе вкъщи. А учениците Му се приближиха до Него и казаха: разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.
[13:37]  А Той им отговори и рече: сеячът на доброто семе е Син Човеческий;
[13:38]  нивата е тоя свят; доброто семе, това са синовете на царството, а плевелите - синовете на лукавия;
[13:39]  врагът пък, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века, а жетварите са Ангелите.
[13:40]  И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършека на тоя век:
[13:41]  ще изпрати Син Човеческий Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие,
[13:42]  и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби;
[13:43]  тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си. Който има уши да слуша, нека слуша!
[13:44]  Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
[13:45]  Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери,
[13:46]  и като намери един скъпоценен бисер, отиде та продаде всичко, що имаше, и го купи.
[13:47]  Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби,
[13:48]  която, като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън.
[13:49]  Тъй ще бъде при свършека на века: ще излязат Ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните,
[13:50]  и ще ги хвърлят в огнената пещ: там ще бъде плач и скърцане със зъби.
[13:51]  И попита ги Иисус: разбрахте ли всичко това? Те Му казват: да, Господи!
[13:52]  А Той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.
[13:53]  И когато свърши Иисус тия притчи, замина си оттам.
[13:54]  А като дойде в отечеството Си, поучаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха: откъде у Него тая премъдрост и тия сили?
[13:55]  Не е ли Той на дърводелеца син? Майка Му не се ли казва Мария, и братята Му - Иаков и Иосия, Симон и Иуда?
[13:56]  И сестрите Му не са ли всички между нас? Откъде, прочее, у Него всичко това?
[13:57]  И падаха в съблазън поради Него. А Иисус им рече: пророк не бива без почит, освен в отечеството си и у дома си.
[13:58]  И не извърши там много чудеса поради неверието им.

14

[14:1]  В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса
[14:2]  и рече на своите служещи: това е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.
[14:3]  Защото Ирод, като хвана Иоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иродиада, жената на брата си Филипа,
[14:4]  понеже Иоан му казваше: не бива да я имаш.
[14:5]  И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк.
[14:6]  А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода;
[14:7]  затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска.
[14:8]  А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
[14:9]  И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат.
[14:10]  И проводи, та отсякоха главата на Иоана в тъмницата.
[14:11]  И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.
[14:12]  А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Иисуса.
[14:13]  Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете.
[14:14]  И като излезе Иисус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им.
[14:15]  А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.
[14:16]  Но Иисус им рече: няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.
[14:17]  А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби.
[14:18]  Той рече: донесете Ми ги тука.
[14:19]  И, след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците - на народа.
[14:20]  И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша;
[14:21]  а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
[14:22]  И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.
[14:23]  И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък.
[14:24]  А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.
[14:25]  И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето.
[14:26]  А учениците, като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е привидение; и от страх извикаха.
[14:27]  Но Иисус веднага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте се!
[14:28]  Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.
[14:29]  А Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса;
[14:30]  но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме!
[14:31]  Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни?
[14:32]  И щом влязоха в кораба, вятърът утихна.
[14:33]  А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син!
[14:34]  И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска.
[14:35]  Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, и донесоха при Него всички болни.
[14:36]  И Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му; и които се допряха, изцериха се.

15

[15:1]  Тогава дохождат при Иисуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват:
[15:2]  защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.
[15:3]  А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание?
[15:4]  Защото Бог е заповядал и казал: "почитай баща си и майка си"; и "който злослови баща или майка, със смърт да се накаже".
[15:5]  А вие казвате: който каже на баща или майка: това, с което би се ти ползувал от мене, е Богу дар, -
[15:6]  той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание.
[15:7]  Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:
[15:8]  "тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;
[15:9]  ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, - заповеди човешки".
[15:10]  И като повика народа, рече им: слушайте и разумейте:
[15:11]  не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека.
[15:12]  Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?
[15:13]  А Той отговори и рече: всяко садиво, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени;
[15:14]  оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.
[15:15]  А Петър отговори и Му рече: разясни ни тая притча.
[15:16]  Иисус им рече: и вие ли още не разбирате?
[15:17]  Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън?
[15:18]  А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека;
[15:19]  защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули:
[15:20]  това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека.
[15:21]  И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска.
[15:22]  И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
[15:23]  Но Той не й отвърна ни дума. И учениците Му се приближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, защото вика подире ни.
[15:24]  А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.
[15:25]  Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Господи, помогни ми!
[15:26]  А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.
[15:27]  Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.
[15:28]  Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря й оздравя.
[15:29]  Като замина оттам, Иисус дойде при Галилейско море, възлезе на планината и седна там.
[15:30]  И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Иисуса, и Той ги изцери,
[15:31]  тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.
[15:32]  А Иисус, като повика учениците Си, рече: жалко Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни, не искам, да не би да им премалее по пътя.
[15:33]  И учениците Му казват: отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?
[15:34]  Иисус ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: седем и няколко рибки.
[15:35]  Тогава заповяда народу да насяда на земята.
[15:36]  И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците Си, а учениците - на народа.
[15:37]  И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.
[15:38]  А ония, които ядоха, бяха четири хиляди души, освен жени и деца.
[15:39]  И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински.

16

[16:1]  Тогава пристъпиха фарисеите и садукеите и, изкушавайки Го, поискаха да им покаже личба от небето.
[16:2]  А Той им отговори и рече: вечер казвате: ще бъде ведро, защото небето е червено;
[16:3]  а сутрин - днес ще има буря, защото небето е тъмно-багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли?
[16:4]  Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. И като ги остави, отмина.
[16:5]  Като преминаха на срещната страна, учениците Му бяха забравили да вземат хляб.
[16:6]  Иисус им рече: внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садукейски.
[16:7]  А те мислеха в себе си и думаха: това ще да е, задето не взехме хляб.
[16:8]  Като разбра това Иисус, рече им: маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб?
[16:9]  Още ли не разбирате и не помните за петте хляба на пет хиляди души, и колко коша събрахте?
[16:10]  Нито за седемте хляба на четири хиляди души, и колко кошници събрахте?
[16:11]  Как не разбирате, че не за хляб ви казах: пазете се от кваса фарисейски и садукейски?
[16:12]  Тогава те разбраха, че Той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садукейско.
[16:13]  А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?
[16:14]  Те отговориха: едни - за Иоана Кръстителя, други - за Илия, а някои - за Иеремия, или за едного от пророците.
[16:15]  Той им рече: а вие за кого Ме мислите?
[16:16]  Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог.
[16:17]  Тогава Иисус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата;
[16:18]  и Аз ти казвам: ти си Петър *, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят;
[16:19]  и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
[16:20]  Тогава Иисус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос.
[16:21]  Оттогава Иисус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.
[16:22]  И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: милостив Бог към Тебе, Господи! това няма да стане с Тебе.
[16:23]  А Той се обърна и рече Петру: махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.
[16:24]  Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;
[16:25]  защото, който иска да спаси душата * си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
[16:26]  защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
[16:27]  Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.
[16:28]  Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.

* Камък.


* Живота.


17

[17:1]  И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана, брат му, и възведе ги насаме на висока планина;
[17:2]  и се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина.
[17:3]  И ето, явиха им се Моисей и Илия, разговарящи с Него.
[17:4]  Тогава Петър отговори Иисусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия.
[17:5]  Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте.
[17:6]  И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.
[17:7]  Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: станете и не бойте се!
[17:8]  А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса.
[17:9]  И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: никому не обаждайте за това видение, докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите.
[17:10]  А учениците Му Го попитаха и думаха: защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?
[17:11]  Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко;
[17:12]  но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях.
[17:13]  Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иоана Кръстителя.
[17:14]  Когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който падна на колене пред Него
[17:15]  и рече: Господи, помилуй сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода;
[17:16]  водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.
[17:17]  А Иисус отговори и рече: о, роде неверен и разврате'н! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.
[17:18]  И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.
[17:19]  Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и Му рекоха: защо не можахме ние да го изгоним?
[17:20]  А Иисус им рече: поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.
[17:21]  Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост.
[17:22]  А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: Син Човеческий ще бъде предаден в човешки ръце,
[17:23]  и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много.
[17:24]  А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма *?
[17:25]  Той отговаря: да. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите?
[17:26]  Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни;
[17:27]  но, за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир *; вземи го и дай им за Мене и за себе си.

* Две драхми - определен данък за храма.


* Монета от 4 драхми.


18

[18:1]  В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: кой ли е по-голям в царството небесно?
[18:2]  И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях
[18:3]  и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно;
[18:4]  и тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно;
[18:5]  и който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема;
[18:6]  а който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина.
[18:7]  Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.
[18:8]  Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си: по-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечний;
[18:9]  и ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в геената огнена.
[18:10]  Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен.
[18:11]  Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото.
[18:12]  Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената?
[18:13]  И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени.
[18:14]  Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките.
[18:15]  Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;
[18:16]  ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума;
[18:17]  ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.
[18:18]  Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.
[18:19]  Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен;
[18:20]  защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.
[18:21]  Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?
[18:22]  Иисус му отговаря: не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.
[18:23]  Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си.
[18:24]  Когато почна той да разчистя сметката, доведоха при него едного, който му дължеше десет хиляди таланта;
[18:25]  а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати;
[18:26]  тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.
[18:27]  А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга.
[18:28]  Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше сто динария *, и като го хвана, давеше го и му казваше: изплати ми, което ми дължиш;
[18:29]  тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя;
[18:30]  но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга.
[18:31]  Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило.
[18:32]  Тогава господарят му го повика и казва: рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли;
[18:33]  не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?
[18:34]  И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг.
[18:35]  Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.

* Динарий - римска сребърна монета.


19

[19:1]  Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите Иудейски, отвъд Иордан.
[19:2]  Подире Му тръгнаха много тълпи народ, и Той ги изцери там.
[19:3]  И дойдоха при Него фарисеите и, изкушавайки Го, думаха Му: позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?
[19:4]  Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:
[19:5]  "затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът"?
[19:6]  Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.
[19:7]  Те Му казват: защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?
[19:8]  Той им отговаря: поради вашето жестокосърдие ви е позволил Моисей да напускате жените си; но отначало не беше тъй;
[19:9]  Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.
[19:10]  Казват Му Неговите ученици: ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени.
[19:11]  А Той им рече: не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено;
[19:12]  защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.
[19:13]  Тогава доведоха при Него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли; учениците пък им забраниха.
[19:14]  Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно.
[19:15]  И като възложи върху им ръце, отиде си оттам.
[19:16]  И ето, един момък се доближи и Му рече: Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?
[19:17]  А Той му отговори: защо Ме наричащ благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.
[19:18]  Казва Му: кои? А Иисус рече: не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай;
[19:19]  почитай баща си и майка си; обичай ближния си като себе си.
[19:20]  Момъкът Му казва: всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?
[19:21]  Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.
[19:22]  Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
[19:23]  А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;
[19:24]  и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.
[19:25]  Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: кой тогава може да се спаси?
[19:26]  А Иисус, като погледна, рече им: за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.
[19:27]  Тогава Петър отговори и Му рече: ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?
[19:28]  А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието *, кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена;
[19:29]  и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.
[19:30]  А мнозина първи ще бъдат последни, и последни - първи.

* Пресъздаването на света при второто Христово пришествие.


20

[20:1]  Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си,
[20:2]  и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си;
[20:3]  като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни,
[20:4]  па рече и тям: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам. Те отидоха.
[20:5]  Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.
[20:6]  А като излезе около единайсетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: защо стоите тука цял ден празни?
[20:7]  Те му отговарят: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще получите.
[20:8]  А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.
[20:9]  И като дойдоха условените около единайсетия час, получиха по динарий.
[20:10]  А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий;
[20:11]  и като получиха, зароптаха против стопанина
[20:12]  и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.
[20:13]  А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене?
[20:14]  Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе;
[20:15]  нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?
[20:16]  Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни; защото мнозина са звани, а малцина избрани.
[20:17]  И като възлизаше Иисус за Иерусалим, по пътя взе насаме дванайсетте ученици и им рече:
[20:18]  ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт;
[20:19]  и ще Го предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат; и на третия ден ще възкръсне.
[20:20]  Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него.
[20:21]  А Той й рече: какво искаш? Тя Му отговори: кажи, тия мои двама сина да седнат при Тебе, един отдясно, а друг отляво в Твоето царство.
[20:22]  Иисус отговори и рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те Му отговарят: можем.
[20:23]  И казва им: чашата Ми ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец.
[20:24]  И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя.
[20:25]  А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им,
[20:26]  между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;
[20:27]  и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб,
[20:28]  както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.
[20:29]  И когато излизаха из Иерихон, подире Му вървеше множество народ.
[20:30]  И ето, двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Иисус минава, извикаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!
[20:31]  А народът ги смъмри, за да млъкнат; но те повече викаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!
[20:32]  Иисус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя?
[20:33]  Отговарят Му: Господи, да се отворят очите ни.
[20:34]  А Иисус, като се смили, допря се до очите им, и веднага прогледнаха очите им; и те тръгнаха след Него.

21

[21:1]  И когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици,
[21:2]  като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете и докарайте Ми ги;
[21:3]  и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу; и веднага ще ги прати.
[21:4]  А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва:
[21:5]  "кажете на дъщерята Сионова: ето, твоят Цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подяремница".
[21:6]  Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Иисус:
[21:7]  докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, и Той седна на тях.
[21:8]  А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя;
[21:9]  а народът, който вървеше отпред и който Го съпровождаше, възклицаваше и казваше: осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! осана във висините!
[21:10]  И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този?
[21:11]  А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски.
[21:12]  И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците,
[21:13]  и казваше им: писано е: "домът Ми дом за молитва ще се нарече", а вие го направихте разбойнишки вертеп.
[21:14]  И дойдоха при Него в храма слепи и хроми, и Той ги изцери.
[21:15]  А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що Той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: осана Сину Давидову! възнегодуваха
[21:16]  и Му рекоха: чуваш ли, какво казват те? А Иисус им отговори: да! нима никога не сте чели: "из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала"?
[21:17]  И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува.
[21:18]  А на утринта, връщайки се в града, огладня;
[21:19]  и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна.
[21:20]  Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата?
[21:21]  А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, - ще бъде;
[21:22]  и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.
[21:23]  И когато дойде Той в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт?
[21:24]  Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума; ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това:
[21:25]  кръщението Иоаново откъде беше: от небето ли, или от човеците? А те разсъждаваха помежду си и думаха: ако речем - от небето, ще ни каже: а защо му не повярвахте?
[21:26]  Ако ли речем - от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Иоана за пророк.
[21:27]  И отговориха Иисусу и рекоха: не знаем. И Той им рече: и Аз ви не казвам, с каква власт върша това.
[21:28]  А как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: чедо, иди днес работи на лозето ми.
[21:29]  Но тоя отговори и рече: не искам; а после се разкая и отиде.
[21:30]  И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: ще ида, господарю, ала не отиде.
[21:31]  Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят Му: първият. Иисус им рече: истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие;
[21:32]  защото дойде при вас Иоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.
[21:33]  Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си.
[21:34]  И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете.
[21:35]  А лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а трети с камъни пребиха.
[21:36]  Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото.
[21:37]  Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят от сина ми.
[21:38]  Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.
[21:39]  И, като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха.
[21:40]  И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?
[21:41]  Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.
[21:42]  Иисус им казва: нима не сте никога чели в Писанията: "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни"?
[21:43]  Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му;
[21:44]  и който падне върху тоя камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже.
[21:45]  И като слушаха притчите Му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори,
[21:46]  и дебнеха да Го уловят, ала се побояха от народа, понеже Го имаше за пророк.

22

[22:1]  Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше:
[22:2]  царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си
[22:3]  и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; а те не искаха да дойдат.
[22:4]  Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватбата.
[22:5]  Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия;
[22:6]  други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха.
[22:7]  Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
[22:8]  Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни.
[22:9]  Затова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
[22:10]  И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха - и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.
[22:11]  Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна,
[22:12]  и каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше.
[22:13]  Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби;
[22:14]  защото мнозина са звани, а малцина избрани.
[22:15]  Тогава фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го уловят на дума.
[22:16]  И изпращат при Него учениците си с някои иродиани, казвайки: Учителю, знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий, и немариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице;
[22:17]  затова кажи ни: как Ти се струва: позволено ли е да се дава данък кесарю, или не?
[22:18]  Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: що Ме изкушавате, лицемерци?
[22:19]  покажете Ми една данъчна монета. Те Му донесоха един динарий.
[22:20]  И казва им: чий е този образ и надпис?
[22:21]  Отговарят Му: на кесаря. Тогава им казва: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.
[22:22]  И като чуха това, те се почудиха, оставиха Го и си отидоха.
[22:23]  В оня ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като думаха:
[22:24]  Учителю, Моисей е казал: ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си;
[22:25]  у нас имаше седем братя: първият се ожени и умря и, понеже нямаше потомство, остави жена си на брата си;
[22:26]  също и вторият, третият, дори до седмия;
[22:27]  а след всички умря и жената;
[22:28]  и тъй, при възкресението, кому от седемте ще бъде тя жена? понеже всички я имаха.
[22:29]  Иисус им отговори и рече: заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата Божия;
[22:30]  защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като Ангели Божии на небесата.
[22:31]  А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва:
[22:32]  "Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов". Бог не е Бог на мъртви, а на живи.
[22:33]  И народът, като слушаше, чудеше се на учението Му.
[22:34]  А фарисеите, като чуха, че Той затвори устата на садукеите, събраха се наедно.
[22:35]  И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:
[22:36]  Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?
[22:37]  А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум:
[22:38]  тази е първа и най-голяма заповед;
[22:39]  а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;
[22:40]  на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.
[22:41]  И когато фарисеите бяха събрани, Иисус ги попита и рече:
[22:42]  какво мислите за Христа? Чий син е? Отговарят Му: Давидов.
[22:43]  Казва им: как тогава Давид по вдъхновение Го нарича Господ, казвайки:
[22:44]  "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"?
[22:45]  И тъй, ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той му е син?
[22:46]  И никой не можеше да Му отговори ни дума; и от тоя ден никой вече не дръзна да Го попита.

23

[23:1]  Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си
[23:2]  и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,
[23:3]  затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:
[23:4]  връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;
[23:5]  и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища * и правят големи полите на дрехите си;
[23:6]  обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,
[23:7]  и поздрави по тържищата, и - да им казват човеците: учителю, учителю!
[23:8]  А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител - Христос, а всички вие сте братя;
[23:9]  и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;
[23:10]  и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник - Христос.
[23:11]  Но по-големият между вас да ви бъде слуга;
[23:12]  защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.
[23:13]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.
[23:14]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
[23:15]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.
[23:16]  Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
[23:17]  Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?
[23:18]  Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.
[23:19]  Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?
[23:20]  И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него;
[23:21]  и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оногова, Който го обитава;
[23:22]  и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол, и в Оногова, Който седи на него.
[23:23]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
[23:24]  Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!
[23:25]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.
[23:26]  Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.
[23:27]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;
[23:28]  тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
[23:29]  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните
[23:30]  и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;
[23:31]  с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;
[23:32]  допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си!
[23:33]  Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?
[23:34]  Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град,
[23:35]  за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника.
[23:36]  Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.
[23:37]  Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!
[23:38]  Ето, оставя се вам домът ви пуст.
[23:39]  Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!

* Превръзки на челото и ръцете с думи от закона.


24

[24:1]  И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.
[24:2]  А Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.
[24:3]  И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?
[24:4]  А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
[24:5]  защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.
[24:6]  Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.
[24:7]  Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;
[24:8]  а всичко това е начало на болки.
[24:9]  Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
[24:10]  Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;
[24:11]  много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;
[24:12]  и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;
[24:13]  а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.
[24:14]  И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
[24:15]  И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
[24:16]  тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
[24:17]  който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
[24:18]  и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
[24:19]  Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
[24:20]  Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;
[24:21]  защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.
[24:22]  И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
[24:23]  Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;
[24:24]  защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
[24:25]  Ето, казах ви отнапред.
[24:26]  И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;
[24:27]  защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
[24:28]  защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.
[24:29]  И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;
[24:30]  тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
[24:31]  и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
[24:32]  От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
[24:33]  тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.
[24:34]  Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
[24:35]  Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
[24:36]  А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
[24:37]  но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
[24:38]  защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,
[24:39]  и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, - тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;
[24:40]  тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;
[24:41]  две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
[24:42]  И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
[24:43]  Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.
[24:44]  Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.
[24:45]  А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?
[24:46]  Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;
[24:47]  истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот.
[24:48]  Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, -
[24:49]  па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, -
[24:50]  господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае,
[24:51]  и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

25

[25:1]  Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;
[25:2]  пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.
[25:3]  Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;
[25:4]  а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;
[25:5]  и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.
[25:6]  А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.
[25:7]  Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;
[25:8]  а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.
[25:9]  Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.
[25:10]  А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
[25:11]  После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!
[25:12]  А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.
[25:13]  И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.
[25:14]  Защото Той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си:
[25:15]  и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
[25:16]  Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта;
[25:17]  също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два;
[25:18]  а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
[25:19]  След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
[25:20]  И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.
[25:21]  Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
[25:22]  Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: господарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих с тях други два.
[25:23]  Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
[25:24]  Пристъпи и оня, който бе взел единия талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал;
[25:25]  и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.
[25:26]  А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал;
[25:27]  затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва;
[25:28]  вземете, прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет таланта;
[25:29]  защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;
[25:30]  а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!
[25:31]  А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си,
[25:32]  и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
[25:33]  и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
[25:34]  Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
[25:35]  защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
[25:36]  гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
[25:37]  Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
[25:38]  Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
[25:39]  Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
[25:40]  А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.
[25:41]  Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;
[25:42]  защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
[25:43]  странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
[25:44]  Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
[25:45]  Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
[25:46]  И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.

26

[26:1]  Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците Си:
[26:2]  знаете, че подир два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие.
[26:3]  Тогава първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника, на име Каиафа,
[26:4]  и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият;
[26:5]  но казваха: само не на празника, за да не стане смут у народа.
[26:6]  А когато Иисус беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени,
[26:7]  приближи се до Него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро, и го възливаше върху главата Му, когато Той седеше на трапезата.
[26:8]  Като видяха това, учениците Му възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване:
[26:9]  защото това миро можеше да се продаде много скъпо, и парите да се раздадат на сиромаси.
[26:10]  Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за Мене:
[26:11]  защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате;
[26:12]  като изля това миро върху тялото Ми, тя Ме приготви за погребение.
[26:13]  Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и това, що тя извърши.
[26:14]  Тогава един от дванайсетте, на име Иуда Искариот, отиде при първосвещениците
[26:15]  и рече: какво ще ми дадете, та да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника.
[26:16]  И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде.
[26:17]  А в първия ден на празник Безквасници пристъпиха учениците към Иисуса и Му рекоха: де искаш да Ти приготвим да ядеш пасхата?
[26:18]  Той рече: идете в града у еди-кого си и му кажете: Учителят казва: времето Ми наближава, у тебе ще правя пасхата с учениците Си.
[26:19]  Учениците направиха, както им заповяда Иисус, и приготвиха пасхата.
[26:20]  А когато се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика;
[26:21]  и когато ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде;
[26:22]  те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита: да не съм аз, Господи?
[26:23]  А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде,
[26:24]  прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.
[26:25]  А Иуда, който Го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти каза.
[26:26]  И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.
[26:27]  И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички;
[26:28]  защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.
[26:29]  И казвам ви, че отсега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца Си.
[26:30]  И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина.
[26:31]  Тогава Иисус им каза: всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: "ще поразя пастира, и ще се пръснат овците на стадото".
[26:32]  А след възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея.
[26:33]  Тогава Петър Му отговори и рече: дори и всички да се съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня.
[26:34]  Иисус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.
[26:35]  Петър Му казва: ако потрябва дори и да умра с Тебе, няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всички ученици.
[26:36]  След това отива с тях Иисус на едно място, наричано Гетсимания, и казва на учениците: поседете тука, докле ида там да се помоля.
[26:37]  И като взе със Себе Си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува.
[26:38]  Тогава им казва Иисус: душата Ми е прескръбна до смърт; останете тук и бъдете будни с Мене.
[26:39]  И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.
[26:40]  И дохожда при учениците и ги намира да спят, и казва на Петра: толкоз ли не можахте един час да стоите будни с Мене?
[26:41]  Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта - немощна.
[26:42]  Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.
[26:43]  А като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали.
[26:44]  И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи.
[26:45]  След това дохожда при учениците Си и им казва: спете, прочее, и почивайте! Ето, наближи часът, и Син Човеческий се предава в ръцете на грешници;
[26:46]  ставайте, да вървим! Ето, приближи се оня, който Ме предава.
[26:47]  И докле Той още говореше, ето, Иуда, един от дванайсетте, дойде, и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците и стареите народни.
[26:48]  А оня, който Го предаваше, бе им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.
[26:49]  И веднага се приближи до Иисуса и рече: радвай се, Рави! и Го целуна.
[26:50]  А Иисус му рече: друже, защо си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисуса и Го хванаха.
[26:51]  И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото.
[26:52]  Тогава Иисус му казва: върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;
[26:53]  или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели?
[26:54]  Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде?
[26:55]  Тогава Иисус каза на народа: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да Ме хванете; всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и Ме не хванахте.
[26:56]  Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.
[26:57]  А ония, които хванаха Иисуса, заведоха Го при Каиафа първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите.
[26:58]  Петър пък вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и, като влезе вътре, седна със слугите, за да види края.
[26:59]  А първосвещениците и стареите и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят,
[26:60]  и не намираха; и, макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели
[26:61]  и рекоха: Тоя каза: мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам.
[26:62]  И като стана първосвещеникът, рече Му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против Тебе?
[26:63]  Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът Му рече: заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий?
[26:64]  Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци.
[26:65]  Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече: Той богохулствува! Каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството Му!
[26:66]  Как ви се струва? А те отговориха и рекоха: заслужава смърт.
[26:67]  Тогава Го заплюваха и биеха по лицето, а други Му удряха плесници
[26:68]  и думаха: проречи ни, Христе, кой Те удари?
[26:69]  А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една слугиня и рече: и ти беше с Иисуса Галилееца.
[26:70]  Но той се отрече пред всички, като каза: не зная, що говориш.
[26:71]  А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там: и тоя беше с Иисуса Назорея.
[26:72]  А той пак се отрече с клетва: не познавам Човека.
[26:73]  Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава.
[26:74]  Тогава той почна да проклина и да се кълне: не познавам Човека. И веднага пропя петел.
[26:75]  И спомни си Петър думата, казана му от Иисуса: преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене. И като излезе вън, плака горко.

27

[27:1]  А когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го убият;
[27:2]  и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата.
[27:3]  Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и стареите,
[27:4]  като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли.
[27:5]  И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси.
[27:6]  Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена за кръв.
[27:7]  И като направиха съвещание, купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници;
[27:8]  затова и доднес тая нива се нарича кръвна нива;
[27:9]  тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва: "и взеха трийсетте сребърника - цената на Оценения, Когото оцениха синовете Израилеви,
[27:10]  и дадоха ги за грънчаревата нива, както ми заповяда Господ."
[27:11]  А Иисус се изправи пред управителя; и управителят Го попита и рече: Ти ли си Иудейският Цар? А Иисус му отговори: ти казваш.
[27:12]  И когато Го обвиняваха първосвещениците и стареите, Той нищо не отговаряше.
[27:13]  Тогава Му казва Пилат: не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе?
[27:14]  И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много.
[27:15]  А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали;
[27:16]  тогава у тях имаше един прочут затворник, на име Вара'ва.
[27:17]  И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна: Вара'ва ли, или Иисуса, наричан Христос?
[27:18]  защото знаеше, че Го бяха предали от завист.
[27:19]  Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.
[27:20]  Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Вара'ва, а Иисуса да погуби.
[27:21]  Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Вара'ва.
[27:22]  Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат!
[27:23]  Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат!
[27:24]  Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете.
[27:25]  И целият народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни.
[27:26]  Тогава им пусна Вара'ва, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.
[27:27]  След това войниците управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу Него цялата чета войници
[27:28]  и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница;
[27:29]  и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст; и като заставаха пред Него на колене, присмиваха Му се и думаха: радвай се, Царю Иудейски!
[27:30]  И след като Го заплюха, взеха тръстта и Го биеха по главата.
[27:31]  И след като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.
[27:32]  А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста Му.
[27:33]  И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи: лобно място,
[27:34]  дадоха Му да пие оцет, смесен със жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие.
[27:35]  А след като Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото Ми хвърлиха жребие";
[27:36]  и седяха, та Го пазеха там;
[27:37]  и туриха над главата Му надпис, който показваше вината Му: Този е Иисус, Царят Иудейски.
[27:38]  Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а другият отляво.
[27:39]  А минувачите Го хулеха, като клатеха глава
[27:40]  и думаха: Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си! Ако си Син Божий, слез от кръста!
[27:41]  Също и първосвещениците заедно с книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха:
[27:42]  други спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега слезе от кръста, и ще повярваме в Него;
[27:43]  надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм.
[27:44]  Също Го хулеха и разбойниците, разпнати с него.
[27:45]  А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час;
[27:46]  а около деветия час Иисус извика с висок глас: Или'! Или'! лама' савахтани'? сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?
[27:47]  Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия.
[27:48]  И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие;
[27:49]  другите пък думаха: чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави.
[27:50]  А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
[27:51]  И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха;
[27:52]  и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
[27:53]  и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
[27:54]  А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
[27:55]  Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и Му служеха;
[27:56]  между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на Зеведеевите синове.
[27:57]  А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Иосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса;
[27:58]  той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото;
[27:59]  а Иосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница
[27:60]  и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си.
[27:61]  А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.
[27:62]  На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата
[27:63]  и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна;
[27:64]  затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата.
[27:65]  Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете.
[27:66]  Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.

28

[28:1]  И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
[28:2]  И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;
[28:3]  видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
[28:4]  и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
[28:5]  Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
[28:6]  няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
[28:7]  и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
[28:8]  И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
[28:9]  А когато отиваха да обадят на учениците Му, ето, Иисус ги срещна и рече: радвайте се! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха;
[28:10]  тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
[28:11]  Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
[28:12]  И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
[28:13]  и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
[28:14]  и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
[28:15]  А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите доднес.
[28:16]  А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
[28:17]  и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
[28:18]  И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
[28:19]  И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
[28:20]  и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.