ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА1

[1:1]  Аз, старецът - до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, - и не само аз, но и всички, които са познали истината, -
[1:2]  заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки:
[1:3]  да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.
[1:4]  Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца.
[1:5]  И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да любим един другиго.
[1:6]  А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея;
[1:7]  защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист.
[1:8]  Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.
[1:9]  Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.
[1:10]  Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте;
[1:11]  защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.
[1:12]  Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна.
[1:13]  Поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. Амин.