ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ1

[1:1]  Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, до църквата Божия в Коринт заедно с всички светии по цяла Ахаия:
[1:2]  благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
[1:3]  Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха,
[1:4]  Който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас!
[1:5]  Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, тъй изобилва и нашата утеха чрез Христа.
[1:6]  Скърбим ли ние, скърбим за ваша утеха и спасение, което става, като претърпявате същите страдания, каквито и ние търпим;
[1:7]  и надеждата ни за вас е твърда. Утешаваме ли се, утешаваме се за ваша утеха и спасение, знаейки, че както участвувате в страданията пак тъй ще бъдете участници и в утехата.
[1:8]  Защото не искаме, братя, да не знаете за нашата скръб, която ни постигна в Асия; понеже бяхме отегчени твърде много и вън от силите си, тъй че не се надявахме и живи да останем.
[1:9]  Но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да се не надяваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите,
[1:10]  Който ни избави от такава страшна смърт, и още избавя, и Комуто се надяваме, че пак ще ни избави,
[1:11]  като ни съдействувате и вие с молитва, та за подареното нам, по ходатайство на много лица, мнозина да възблагодарят за нас.
[1:12]  Защото нашата похвала е тая: свидетелството на съвестта ни, че в простота и искреност пред Бога, не с плътско мъдруване, а с благодат Божия, живяхме на света, особено пък между вас.
[1:13]  Защото не друго пишем вам, а онова, което четете или разбирате, пък се надявам, че и докрай ще разберете,
[1:14]  както вече донейде сте и разумели, че ние сме ваша похвала, както и вие наша, в деня на Господа нашего Иисуса Христа.
[1:15]  И в тая увереност тъкмях да дойда при вас по-рано, та повторно да получите благодат,
[1:16]  и през вас да мина за Македония, а от Македония да дойда пак при вас, та вие да ме придружите до Иудея.
[1:17]  Като тъкмях това, нима лекомислено постъпих? Или това, що тъкмя, по плътски ли тъкмя, та моето "да", "да" да бъде и "не", "не"?
[1:18]  Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше "да" и "не".
[1:19]  Защото Син Божий, Иисус Христос, Когото проповядвахме помежду ви аз и Силуан и Тимотей, не беше "да" и "не", но в Него беше "да",
[1:20]  понеже всички обещания Божии в Него са "да", и в Него "амин", за слава Божия чрез нас.
[1:21]  А Тоя, Който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог;
[1:22]  Той ни и запечата и даде залога на Духа в сърцата ни.
[1:23]  Аз призовавам Бога за свидетел на душата ми, че, щадейки вас, не съм дошъл досега в Коринт;
[1:24]  не че имаме власт над вярата ви, но спомагаме за радостта ви, понеже във вярата вие сте твърди.

2

[2:1]  И тъй, реших в себе си, да не дохождам при вас пак с огорчение.
[2:2]  Защото ако аз ви огорчавам, то кой ще ме зарадва, ако не онзи, когото съм огорчил?
[2:3]  Това същото ви и писах, та, като дойда, да ме не огорчат ония, които трябваше да ме радват; защото съм уверен във всички вас, че моята радост е радост и за всинца ви.
[2:4]  От голяма скръб и притеснено сърце ви писах с много сълзи, не за да ви огорча, а за да познаете преголямата любов, която имам към вас.
[2:5]  Ако ли пък някой ме е огорчил, то не мене е огорчил, а донейде, да не кажа много, всинца ви.
[2:6]  Доста е за такъв това наказание от мнозинството;
[2:7]  така че за вас е по-добре да му простите и да го утешите, за да не пропадне той от преголяма скръб;
[2:8]  затова моля ви да покажете към него любов.
[2:9]  Защото с тая цел и писах, за да узная на опит, дали във всичко сте послушни.
[2:10]  А комуто вие прощавате за нещо, нему и аз прощавам: понеже и аз, ако съм простил някому нещо, простил съм за вас от лице Христово,
[2:11]  за да не вземе сатаната преднина над нас: защото не са ни неизвестни неговите замисли.
[2:12]  Когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото евангелие, и врата ми бяха отворени в име Господне,
[2:13]  духът ми нямаше покой, понеже не намерих там моя брат Тита; а като се простих с тях, заминах за Македония.
[2:14]  Но да благодарим Богу, Който всякога ни дава да тържествуваме в Христа и Който навред чрез нас проявява благоуханието, по което познаваме Самия Него.
[2:15]  Защото ние сме Христово благоухание пред Бога за онези, които се спасяват, и за онези, които гинат:
[2:16]  на едните сме смъртоносен дъх за смърт, а на другите - живителен дъх за живот. И кой е способен за това?
[2:17]  Защото ние не изопачаваме словото Божие, както мнозина, а проповядваме искрено, като от Бога, пред Бога, в Христа.

3

[3:1]  Пак ли ще почнем да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?
[3:2]  Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и четат всички човеци;
[3:3]  вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.
[3:4]  Такава увереност в Бога имаме чрез Христа,
[3:5]  но не затова, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни аде от Бога:
[3:6]  Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.
[3:7]  И ако служението на смъртта по букви, издълбано на камъни, беше тъй славно, че синовете Израилеви не можеха да се взират в лицето на Моисея поради преходната сияйност на лицето му,
[3:8]  то как не ще бъде много по-славно служението на духа!
[3:9]  Защото, ако служението на осъждането е славно, то много повече служението на оправданието изобилва със слава.
[3:10]  И първото прославено дори не се показа от тая страна славно, поради надминаващата слава на второто.
[3:11]  Защото, ако преходното е било славно, много по-славно е трайното.
[3:12]  Прочее, като имаме такава надежда, ние действуваме с голямо дръзновение,
[3:13]  а не както Моисей, който туряше покривало на лицето си, за да се не взират синовете Израилеви в края на преходното.
[3:14]  Ала умовете им се затъпиха, понеже и доднес, кога се чете Ветхият Завет, остава неснето същото покривало, което се снима чрез Христа.
[3:15]  И доднес, кога се чете Моисей, покривало лежи на сърцето им.
[3:16]  Но, кога се обърнат към Господа, покривалото се снима.
[3:17]  А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода.
[3:18]  А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен.

4

[4:1]  Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом;
[4:2]  но ние отхвърлихме скришните срамотни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изопачаваме словото Божие, а като се препоръчваме всекиму на съвестта пред Бога чрез откриване истината.
[4:3]  Ако пък е и закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите:
[4:4]  на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, Който е образ на невидимия Бог.
[4:5]  Защото не себе си проповядваме, а Христа Иисуса Господа; колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Иисуса.
[4:6]  Бог, Който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Иисуса Христа.
[4:7]  Но това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам.
[4:8]  Отвред сме наскърбявани, но не стеснявани; в затруднение сме, но се не отчайваме;
[4:9]  гонени биваме, но не изоставяни, повалени биваме, но не загиваме.
[4:10]  Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в тялото ни.
[4:11]  Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в смъртната ни плът,
[4:12]  тъй че смъртта действува в нас, а животът - във вас.
[4:13]  А като имаме същия дух на вярата, както е писано: "повярвах и затова говорих", и ние вярваме, затова и говорим,
[4:14]  като знаем, че, Който възкреси Господа Иисуса, ще възкреси и нас чрез Иисуса и ще постави с вас.
[4:15]  Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.
[4:16]  Затова ние не падаме духом; макар външният ни човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява.
[4:17]  Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава,
[4:18]  като имаме пред очи не видимото, а невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото - вечно.

5

[5:1]  Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.
[5:2]  Затова и въздишаме, като копнеем да се облечем в небесното си жилище;
[5:3]  само да не би, и облечени, да се намерим голи.
[5:4]  Защото ние, които се намираме в тая хижа, стенем обременени; ето защо искаме не да се съблечем, а да се преоблечем, та смъртното да се погълне от живота.
[5:5]  Бог, Който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залога на Духа.
[5:6]  И тъй, ние винаги сме спокойни и, като знаем, че, докле живеем в тялото, се отдалечаваме от Господа,
[5:7]  (понеже с вяра ходим, а не с виждане,)
[5:8]  имаме дръзновение и по-скоро желаем да напуснем тялото и да се приберем у Господа.
[5:9]  Затова и усърдно залягаме да Му бъдем угодни, било кога живеем в тялото, било кога го напускаме;
[5:10]  защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си.
[5:11]  И тъй, като знаем страха Господен, ние вразумяваме човеците, а за Бога сме явни; надявам се, че сме явни и за вашите съвести.
[5:12]  Не ви се препоръчваме отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, та да има, какво да кажете на ония, които се хвалят по лице, а не по сърце.
[5:13]  Ако сме прекалили в хвалбите си, то е зарад Бога; ако сме умерени, то е зарад вас.
[5:14]  Защото любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че, щом един е умрял за всички, всички са умрели.
[5:15]  А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Оногова, Който умря за тях и възкръсна.
[5:16]  Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме.
[5:17]  И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.
[5:18]  А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Иисуса Христа и ни даде служението на това примирение,
[5:19]  защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.
[5:20]  И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!
[5:21]  Защото Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.

6

[6:1]  Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия.
[6:2]  Защото казано е: "в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах". Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!
[6:3]  Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни,
[6:4]  но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение,
[6:5]  при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости,
[6:6]  с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна любов,
[6:7]  със слово на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясна и лява ръка,
[6:8]  при чест и безчестие, при укори и похвали; смятат ни за измамници, но ние сме истинни,
[6:9]  за непознати, а сме добре познати; смятат ни за умиращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви;
[6:10]  огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.
[6:11]  Устата ни са отворени за вас, коринтяни, сърцето ни е разширено.
[6:12]  Вам не е тясно в нас, а е тясно в сърцата ви.
[6:13]  За равна отплата (говоря като на чеда) разширете се и вие.
[6:14]  Не се впрягайте заедно с неверните; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?
[6:15]  Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верният с неверния?
[6:16]  Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: "ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ".
[6:17]  "Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема";
[6:18]  "и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери", казва Господ Вседържител.

7

[7:1]  И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий.
[7:2]  Поместете ни в сърцата си: никого не обидихме; никого не покварихме, нито някого изкористихме.
[7:3]  Не за осъждане това говоря; защото преди малко казах, че вие сте в сърцата ни, за да умрем и да живеем заедно.
[7:4]  Голямо доверие имам към вас, много се хваля с вас; изпълнен съм с утеха, преизобилвам с радост при всичката наша скръб.
[7:5]  Защото, когато дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакъв покой; отвред бяхме в утеснение: отвън - нападения, отвътре - страхове.
[7:6]  Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита,
[7:7]  и не само с неговото дохождане, но и с утехата, с която се бе утешил той поради вас, като ни разказваше за вашия копнеж, за вашия плач, за вашата към мене ревност, тъй че аз още повече се зарадвах.
[7:8]  Защото, ако и да съм ви наскърбил с посланието, не се кая, макар и да се каях отначало, понеже виждам, че онова послание ви е наскърбило само за малко време.
[7:9]  Сега се радвам не затова, че се наскърбихте, но че се наскърбихте за покаяние, понеже се наскърбихте по Бога, та никаква вреда да не претърпите от нас.
[7:10]  Защото скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скръб докарва смърт.
[7:11]  Защото, ето на, това дето се наскърбихте по Бога, какво усърдие докара у вас, какво извинение, какво негодуване, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво отмъщение! С всичко показахте себе си, че сте чисти в това дело.
[7:12]  И тъй, ако ви и писах, то не заради оскърбителя, нито заради оскърбения, а за да ви стане явна нашата за вас грижа пред Бога.
[7:13]  Затова се утешихме с вашата утеха; а още повече се зарадвахме с радостта на Тита, задето вие всички сте успокоили духа му,
[7:14]  и задето аз не съм се посрамил, ако с нещо съм се похвалил за вас пред него; но, както сме говорили пред вас всякога истината, тъй и пред Тита похвалата ни излезе истинска;
[7:15]  и голяма е неговата сърдечна любов към вас, като си спомня за послушанието на всинца ви, как сте го приели със страх и трепет.
[7:16]  И тъй, радвам се, че във всичко мога да се доверя на вас.

8

[8:1]  Известяваме ви, братя, за благодатта Божия, дадена на църквите македонски,
[8:2]  че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилно; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие;
[8:3]  защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвователи по силите си и извън силите,
[8:4]  като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участие в услужване на светиите;
[8:5]  и това те направиха не както се надявахме, но сами себе си отдадоха първом Господу, сетне и нам по воля Божия;
[8:6]  затова помолихме Тита, както бе наченал по-рано, тъй и да завърши у вас и това добро дело.
[8:7]  Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел.
[8:8]  Това казвам не като заповед, но за да изпитам чрез усърдието на другите искреността и на вашата любов.
[8:9]  Защото вие знаете милостта на Господа нашего Иисуса Христа, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.
[8:10]  И по това давам съвет, понеже това е полезно за вас, които още отлани, преди македонци, наченахте не само да вършите, но и да искате това.
[8:11]  А сега и довършете наченатото дело, та, както е имало усърдие в искането ви, тъй усърдно да стане и довършването му според средствата.
[8:12]  Защото, ако някой има усърдие, той е угоден по това, каквото има, а не по това, каквото няма.
[8:13]  Не че искам да бъде на другите леко, а вам тежко, но за изравнение:
[8:14]  сегашният ваш излишък да допълня техния недостиг, за да послужи и техният излишък при вашия недостиг, та да има равенство,
[8:15]  както е писано: "който е събрал много, не е имал излишък; и който - малко, не е имал недостиг".
[8:16]  Да благодарим Богу, Който вложи в сърцето на Тита същото усърдие за вас:
[8:17]  наистина, аз го подканих, но той, бидейки твърде усърден, доброволно тръгна към вас.
[8:18]  С него изпратихме и един брат, похваляван по всички църкви за благовестието,
[8:19]  и не само похваляван, но и избран от църквите, за да ни придружава в това добро дело, на което служим за слава на Самаго Господа и за ваше усърдие,
[8:20]  като се пазим, да не би някой ни укори при тия обилни приноси, за чието събиране ние полагаме грижи;
[8:21]  защото ние залягаме за доброто не само пред Господа, но и пред човеците.
[8:22]  Ние изпратихме с тях и нашия брат, чието усърдие много пъти сме изпитвали в много неща, и който сега е още по-усърден поради голямата увереност във вас.
[8:23]  Колкото за Тита, той е мой другар и сътрудник среди вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, слава Христова.
[8:24]  И тъй, дайте доказателство за вашата любов и за това, дето се хвалим с вас, както на тях, така и пред лицето на църквите.

9

[9:1]  А за спомагане на светиите считам за излишно да ви пиша,
[9:2]  защото зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонци, че Ахаия е приготвена още отлани; и вашата ревност подбуди твърде мнозина.
[9:3]  А братята изпратих, за да не би нашата похвала за вас да излезе напразно в тоя случай, но, както съм говорил, да бъдете приготвени,
[9:4]  та да не би, ако дойдат с мене македонци и ви намерят неприготвени, да останем посрамени ние (за да не казваме вие), след като сме ви хвалили с такава увереност.
[9:5]  Затова счетох за нужно да помоля братята, да дойдат напред при вас и да се погрижат отрано, щото предизвестената милостиня ваша да бъде готова като плод на щедрост, а не на скъперничество.
[9:6]  С това искам да кажа: който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.
[9:7]  Всеки да отдели, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
[9:8]  А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело,
[9:9]  както е писано: "пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно".
[9:10]  А Оня, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда,
[9:11]  та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас извиква благодарност към Бога.
[9:12]  Защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и у мнозина извиква обилни благодарности към Бога;
[9:13]  и те, опитвайки плодовете от туй служение, прославят Бога, задето се покорявате на изповядваното от вас благовестие Христово и щедро общувате с тях и с всички,
[9:14]  и се молят за вас, понеже твърде много ви обичат, за преизобилната във вас Божия благодат.
[9:15]  Да благодарим на Бога за неизказания Негов дар!

10

[10:1]  Сам аз, Павел, смирен, кога съм лично помежду ви, а смел спрямо вас, кога съм далеч, убеждавам ви с Христова кротост и благост.
[10:2]  Моля не ме заставяйте и кога съм при вас да прибягна към оная твърда смелост, що смятам да употребя против някои, които мислят, че ние постъпваме по плът.
[10:3]  Защото, ако и да ходим в плът, не плътски воюваме.
[10:4]  Оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта Божия са силни да разрушават твърдини: с тях ние унищожаваме замисли,
[10:5]  и всяко превъзнасяне, що въстава срещу познанието Божие, и пленяваме всеки разум, за да бъде покорен на Христа,
[10:6]  и готови сме да накажем всяка непослушност, когато вашето послушание стане пълно.
[10:7]  На вънкашност ли гледате? Който е уверен в себе си, че е Христов, нека пак от себе си съди, че, както той е Христов, тъй и ние сме Христови.
[10:8]  Защото, ако би и нещо повече да се похваля с нашата власт, която ни даде Господ за ваше съзидване, а не разстройване, няма да се посрамя.
[10:9]  Но, за да не помисли някой, че ви заплашвам с послания, -
[10:10]  понеже в посланията си, каже, е строг и силен, но при личното си присъствие слаб, и речта му нищо и никаква, -
[10:11]  такъв нека знае, че каквито сме на думи в посланията си, кога отсъствуваме, такива сме и на дело, кога присъствуваме.
[10:12]  Защото не смеем да се броим или да се сравняваме с някои от ония, които сами се препоръчват: те не разбират, че се мерят сами със себе си и се сравняват със себе си.
[10:13]  Ние, обаче, не без мярка ще се похвалим, а според мярката на определения нам от Бога дял за достигане дори и до вас.
[10:14]  Защото не като нестигнали до вас ние се напрягаме, понеже достигнахме и до вас с благовестието Христово;
[10:15]  ние не се хвалим без мярка с чужди трудове, но се надяваме, като расте вярата ви, да се възвеличим премного сред вас според дела ни,
[10:16]  тъй че и по-далеч от вас да проповядваме Евангелието, а не да се хвалим с готовото в чужди дял.
[10:17]  "Който се хвали, с Господа да се хвали".
[10:18]  Защото не тоя, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали.

11

[11:1]  О, да бяхте потърпели малко моето безумие! Но и потърпете ме!
[11:2]  Защото аз ви ревнувам с Божия ревнивост: сгодих ви за едничък мъж, за да ви представя на Христа като чиста девица.
[11:3]  Ала боя се, да не би, както змията с хитростта си прелъсти Ева, тъй и вашите мисли да се повредят поради простотата ви в Христа.
[11:4]  Защото, ако някой дойдеше да проповядва другиго Иисуса, когото ние не сме проповядвали; или, ако получехте друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, - вие с право щяхте да го търпите.
[11:5]  Но аз мисля, че в нищо не съм по-долен от върховните апостоли;
[11:6]  ако и да съм прост в речта, в знанието не съм. Но ние навсякъде и по всичко сме ви добре известни.
[11:7]  Сгреших ли, че унижавах себе си, за да въздигна вас, понеже даром ви проповядвах благовестието Божие?
[11:8]  Други църкви обрах, като получих от тях издръжки, та вам да служа; и докато бях у вас, ако и да бях в оскъдица, никому не дотегнах,
[11:9]  защото оскъдицата ми удовлетвориха братята, дошли от Македония; та и във всичко се пазих и ще се пазя, да ви не бъда товар.
[11:10]  По истината Христова, що е в мене, ще кажа, че тая похвала няма да ни се отнеме в страните Ахайски.
[11:11]  А защо постъпвам тъй? Затова ли, че ви не обичам? Знае Бог! Но което правя, ще правя,
[11:12]  за да пресека повода на ония, които търсят повод, та в онова, за което се хвалят, да се окажат като нас.
[11:13]  Защото такива са лъжеапостоли, лукави работници, които се преобразяват в Христови апостоли.
[11:14]  И не е за чудене: защото сам сатаната се преобразява в ангел на светлината,
[11:15]  та затова не е голяма работа, ако и служителите му се преобразят като служители на правдата; но техният край ще бъде според делата им.
[11:16]  Казвам пак: никой да ме не смята за безумен; ако ли не, поне като безумен ме приемете, та и аз колко-годе да се похваля.
[11:17]  Което казвам с такова самоуверено хвалене, не го казвам по Господа, а като че ли в безумие.
[11:18]  Понеже мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз.
[11:19]  Защото вие, които сте разумни люде, драговолно търпите неразумните:
[11:20]  вие търпите, ако някой ви заробва, ако някой ви изпояжда, ако някой ви обира, ако някой се превъзнася, ако някой ви бие по лице.
[11:21]  За срам казвам това! Като че ли ние станахме безсилни! Ала, ако някой дръзне да се похвали с нещо (в безумие говоря), ще дръзна и аз.
[11:22]  Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз. Семе Авраамово ли са? И аз.
[11:23]  Служители Христови ли са (в безумие говоря), аз съм повече. Аз съм бил много повече в трудове, безмерно в рани, повече в тъмници, и много пъти на умиране.
[11:24]  Иудеите ми удариха пет пъти по четирийсет удара без един;
[11:25]  три пъти са ме с тояги били, веднъж - с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял, нощ и ден съм прекарал в дълбинето морско;
[11:26]  много пъти съм пътувал, бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от езичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя,
[11:27]  в труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота.
[11:28]  Освен външните злополуки, прибавяха се всекидневните против мене нападения и грижата за всички църкви.
[11:29]  Кой изнемогва, та не изнемогвам и аз? Кой се съблазнява, та аз се не разпалям?
[11:30]  Ако трябва да се хваля, с немощта си ще се похваля.
[11:31]  Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който е благословен вовеки, знае, че не лъжа.
[11:32]  В Дамаск областният управител на цар Арета пазеше със стража град Дамаск, искайки да ме хване; и аз в кош бях спуснат през прозореца по стената и избягах от ръцете му.

12

[12:1]  Да се хваля, не ми е за полза, а при все това ще мина към видения и откровения Господни.
[12:2]  Зная един човек в Христа, който преди четиринайсет години (с тяло ли, не зная; без тяло ли, не зная: Бог знае) беше грабнат и отнесен до трето небе.
[12:3]  И зная тоя човек (с тяло ли, или без тяло, не зная: Бог знае),
[12:4]  че беше грабнат и отнесен в рая и чу неизказани думи, които човек не може да изговори.
[12:5]  С такъв човек ще се похваля; но със себе си няма да се похваля, освен с моите немощи.
[12:6]  Ако пък поискам да се хваля, няма да бъда безумен, защото ще кажа истина; но аз се въздържам, да не би някой да помисли за мене повече, отколкото вижда в мене, или чува от мене.
[12:7]  И, за да се не превъзнасям с премногото откровения, даде ми се жило в плътта ангел сатанин, да ме бие по лицето, за да се не превъзнасям.
[12:8]  Затова три пъти молих Господа, да го отстрани от мене.
[12:9]  Но Той ми рече: стига ти Моята благодат; защото силата Ми се в немощ напълно проявява. Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова.
[12:10]  Затова добре ми е в немощи, в обиди, в нужди, в гонения, в притеснения заради Христа, понеже, кога съм немощен, тогава съм силен.
[12:11]  Станах безумен с хвалбите си: вие ме принудихте. От вас трябваше аз да бъда препоръчван, защото в нищо не съм по-долен от върховните апостоли, ако и да съм нищо.
[12:12]  Белезите на апостол се показаха на дело сред вас във всяко търпение, в личби, чудеса и сили.
[12:13]  Защото, по какво сте останали по-долни от другите църкви, освен по това, дето аз сам не ви дотегнах? Простете ми тая вина.
[12:14]  Ето, трети път се готвя да дойда при вас, и няма да ви дотегна; понеже аз търся не вашето, а вас: не децата са длъжни да събират богатство за родителите, а родителите за децата.
[12:15]  На драго сърце ще жертвувам и сам ще се пожертвувам за душите ви, при всичко, че, обичайки вас извънмерно, съм по-малко обичан от вас.
[12:16]  Да кажем, аз не ви отегчих, но, бидейки хитър, с лукавство вземах от вас.
[12:17]  Да не би чрез някого от ония, които изпращах при вас, да съм ви изкористил?
[12:18]  Аз помолих Тита и пратих с него едного от братята: да не би Тит да ви е изкористил в нещо? Не в същия ли дух ходихме? Не по същите ли стъпки?
[12:19]  Пак ли мислите, че се оправдаваме пред вас? Ние говорим пред Бога, в Христа, и всичко това, възлюбени, за ваше назидание.
[12:20]  Защото страхувам се, да не би, кога дойда, да ви намеря не такива, каквито желая; също и вие да ме намерите такъв, какъвто не желаете: да не би да има у вас раздори, завист, гняв, свади, клевети, клюкарство, гордост, бъркотии,
[12:21]  да не би пак, кога дойда, да ме унизи у вас моят Бог и да оплаквам мнозина, които са съгрешили преди и не са се покая ли за нечистотата, блудството и разпътството, що са вършили.

13

[13:1]  Трети път вече ида при вас: "от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума".
[13:2]  Напред казах и казвам, като да съм при вас втори път, и сега, като отсъствувам, пиша на съгрешилите отнапред и на всички други, че, кога дойда пак, няма да щадя;
[13:3]  вие търсите доказателства за Христа, Който говори в мене: Той не е безсилен спрямо вас, но е силен във вас.
[13:4]  Защото, ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия; и ние също, ако и да сме немощни в Него, ще бъдем живи с Него чрез сила Божия спрямо вас.
[13:5]  Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата; сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Иисус Христос е във вас? Не съзнавате, само ако сте недостойни.
[13:6]  А за нас, надявам се, ще узнаете, че ние не сме недостойни.
[13:7]  Молим Бога да не вършите никакво зло, не за да се покажем ние достойни, но за да вършите вие добро, та ние да бъдем като недостойни.
[13:8]  Защото ние сме силни не против истината, а за истината.
[13:9]  Радваме се, кога сме ние слаби, а вие силни; тъкмо за това се и молим - за ваше съвършенство.
[13:10]  Пиша тия неща, като не съм при вас, та, кога дойда при вас, да не употребя строгост според властта, що ми е дадена от Господа за съзидване, а не за разстройване.
[13:11]  И тъй, братя, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир, - и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.
[13:12]  Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички светии.
[13:13]  Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин.