ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ1

[1:1]  Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия - до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса:
[1:2]  благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
[1:3]  Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата,
[1:4]  както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов,
[1:5]  както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа, по благоволение на Своята воля,
[1:6]  за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюбен,
[1:7]  в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.
[1:8]  Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум,
[1:9]  като ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си,
[1:10]  в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава - Христа.
[1:11]  Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си,
[1:12]  за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа;
[1:13]  чрез Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието за вашето спасение, и като повярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Светий Дух,
[1:14]  Който е залог за нашето наследство, та да се изкупи достоянието Му за похвала на славата Му.
[1:15]  Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта към всички светии,
[1:16]  не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си,
[1:17]  щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,
[1:18]  и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите,
[1:19]  и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила.
[1:20]  С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата,
[1:21]  по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия,
[1:22]  и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко Глава на църквата,
[1:23]  която е Негово тяло, пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко.

2

[2:1]  И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове,
[2:2]  в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,
[2:3]  сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, -
[2:4]  Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,
[2:5]  макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени),
[2:6]  и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,
[2:7]  за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.
[2:8]  Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас - Божий дар е;
[2:9]  не е от дела, за да не би някой да се похвали.
[2:10]  Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.
[2:11]  И тъй, помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце,
[2:12]  че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света;
[2:13]  а сега в Христа Иисуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.
[2:14]  Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред,
[2:15]  като с плътта Си унищожи враждата, а с учението - закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир,
[2:16]  и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;
[2:17]  и като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки,
[2:18]  защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.
[2:19]  И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,
[2:20]  като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък,
[2:21]  върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа,
[2:22]  върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

3

[3:1]  Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас езичниците.
[3:2]  Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас,
[3:3]  именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко,
[3:4]  от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа),
[3:5]  която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа Светаго.
[3:6]  Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие в Христа Иисуса чрез благовестието,
[3:7]  на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.
[3:8]  На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат - да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово
[3:9]  и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,
[3:10]  та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни,
[3:11]  по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Иисуса, Господа нашего,
[3:12]  у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.
[3:13]  Поради това моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава.
[3:14]  Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа,
[3:15]  от Когото се именува всеки род на небесата и на земята,
[3:16]  да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,
[3:17]  и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви,
[3:18]  та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина,
[3:19]  и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.
[3:20]  А на Тогова, Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме,
[3:21]  Нему да бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин.

4

[4:1]  И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани,
[4:2]  с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов
[4:3]  и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.
[4:4]  Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;
[4:5]  един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,
[4:6]  един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.
[4:7]  А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.
[4:8]  Затова е и казано: "като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците".
[4:9]  А "възкачи се" що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?
[4:10]  Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.
[4:11]  И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,
[4:12]  за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,
[4:13]  докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,
[4:14]  та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата,
[4:15]  а с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, - Христос,
[4:16]  от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите й, нараства, за да се съзижда в любов.
[4:17]  Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си,
[4:18]  бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им;
[4:19]  дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.
[4:20]  Но вие не тъй познахте Христа,
[4:21]  щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса)
[4:22]  да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,
[4:23]  да се обновите с духа на своя ум
[4:24]  и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.
[4:25]  Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.
[4:26]  Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;
[4:27]  нито давайте място на дявола.
[4:28]  Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.
[4:29]  Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.
[4:30]  И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.
[4:31]  Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;
[4:32]  но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.

5

[5:1]  И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени,
[5:2]  и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.
[5:3]  А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии,
[5:4]  нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки, да се чува благодарение.
[5:5]  Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога.
[5:6]  Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието;
[5:7]  и тъй, не ставайте техни съучастници.
[5:8]  Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа; постъпвайте като чеда на светлината,
[5:9]  защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина -
[5:10]  и изпитвайте, що е благоугодно Богу.
[5:11]  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги.
[5:12]  Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори.
[5:13]  А всичко, което се изобличава, от светлината става явно: понеже всичко, което бива явно, е светлина.
[5:14]  Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос.
[5:15]  И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри,
[5:16]  като скъпите времето, защото дните са лукави.
[5:17]  Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия.
[5:18]  И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълняйте с Дух,
[5:19]  като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа,
[5:20]  като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа,
[5:21]  като се покорявате един другиму в страх Божий.
[5:22]  Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа,
[5:23]  защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото.
[5:24]  Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.
[5:25]  Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея,
[5:26]  за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото;
[5:27]  за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна.
[5:28]  Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.
[5:29]  Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ - църквата,
[5:30]  понеже ние сме членове на тялото Му - от плътта Му и от костите Му.
[5:31]  "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът".
[5:32]  Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата.
[5:33]  Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си.

6

[6:1]  Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо.
[6:2]  "Почитай баща си и майка си" (това е първа заповед с обещание),
[6:3]  "за да ти бъде добре, и да живееш дълго на земята".
[6:4]  И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.
[6:5]  Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на сърцето си, както на Христа,
[6:6]  не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия,
[6:7]  усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеци,
[6:8]  и знаейки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши.
[6:9]  И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знаейки, че и над сами вас и над тях има в небесата Господар, у Когото няма лицеприятие.
[6:10]  Прочее, братя мои, усилвайте се в Господа и в мощта на силата Му;
[6:11]  облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни,
[6:12]  защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата.
[6:13]  Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и, като надвиете всичко, да устоите.
[6:14]  И тъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата,
[6:15]  и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира;
[6:16]  а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия;
[6:17]  вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието слово;
[6:18]  с всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии
[6:19]  и за мене, та, като отварям уста, да ми се даде слово, дръзновено да възвестявам тайната на благовестието,
[6:20]  заради което съм пратеник в окови, за да го проповядвам смело, както ми прилича.
[6:21]  А за да знаете и вие, как съм и що работя, за всичко ще ви извести Тихик, възлюбен брат и верен в Господа служител,
[6:22]  когото пратих при вас за това същото, за да узнаете за нас, и да утеши сърцата ви.
[6:23]  Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа.
[6:24]  Благодатта да бъде с всички, неизменно любещи Господа нашего Иисуса Христа. Амин.