ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОЛОСЯНИ1

[1:1]  Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, -
[1:2]  до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
[1:3]  Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас,
[1:4]  понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,
[1:5]  при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието,
[1:6]  що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат,
[1:7]  както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас,
[1:8]  и ни извести за вашата чрез Духа любов.
[1:9]  Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране,
[1:10]  та да постъпвате достойно за Бога, като Му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога,
[1:11]  като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост,
[1:12]  като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината,
[1:13]  избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син,
[1:14]  в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете,
[1:15]  и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар;
[1:16]  понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено;
[1:17]  Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.
[1:18]  И Той е Глава на тялото, сиреч на църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство;
[1:19]  понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота,
[1:20]  и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.
[1:21]  И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,
[1:22]  сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си,
[1:23]  ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.
[1:24]  Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата,
[1:25]  на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие, -
[1:26]  тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му,
[1:27]  на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;
[1:28]  Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Иисуса;
[1:29]  за това се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.

2

[2:1]  Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично,
[2:2]  за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,
[2:3]  в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.
[2:4]  А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи;
[2:5]  защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.
[2:6]  Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, тъй и ходете по Него,
[2:7]  вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.
[2:8]  Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа;
[2:9]  понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството,
[2:10]  и вие сте пълни чрез Него, Който е Глава на всяко началство и власт;
[2:11]  в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово,
[2:12]  като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.
[2:13]  И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове;
[2:14]  а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста;
[2:15]  като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.
[2:16]  И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота:
[2:17]  това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.
[2:18]  Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум
[2:19]  и не се придържа о Главата - Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.
[2:20]  И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления:
[2:21]  "не се докосвай, не вкусвай, не пипай"
[2:22]  (които всички, от употребяване, подлежат на разрушение), - според човешки заповеди и учения?
[2:23]  Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смиреномъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта.

3

[3:1]  И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога;
[3:2]  за небесното мислете, а не за земното.
[3:3]  Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога;
[3:4]  а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
[3:5]  И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение.
[3:6]  Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието,
[3:7]  сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци.
[3:8]  А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си;
[3:9]  не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му
[3:10]  и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател,
[3:11]  дето няма ни един ни иудеин, ни обрязване ни необрязване, ни варварин ни скит, ни роб ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.
[3:12]  И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение,
[3:13]  като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
[3:14]  А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, -
[3:15]  и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.
[3:16]  Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
[3:17]  И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.
[3:18]  Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа.
[3:19]  Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте.
[3:20]  Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу.
[3:21]  Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.
[3:22]  Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога.
[3:23]  И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци,
[3:24]  знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите.
[3:25]  А който върши неправда, ще получи според неправдата си: лицеприятие няма.

4

[4:1]  Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате Господар на небесата.
[4:2]  Постоянствувайте в молитвата, като бодърствувате в нея с благодарност;
[4:3]  молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на словото да разгласим Христовата тайна, заради която съм и в окови,
[4:4]  та да я открия, както ми подобава да говоря.
[4:5]  С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето.
[4:6]  Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол подправено, за да знаете, как трябва да отговаряте всекиму.
[4:7]  Колкото за мене, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбеният брат и верен служител и сътрудник в Господа,
[4:8]  когото тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае, как сте, и да утеши сърцата ви,
[4:9]  заедно с Онисима, верния и възлюбен наш брат, който е от вас: те ще ви разкажат за всичко, що става тука.
[4:10]  Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава (за когото получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го),
[4:11]  също и Иисус, наричан Юст; те са от обрязаните и са едничките сътрудници за царството Божие, които ми бяха утеха.
[4:12]  Поздравява ви вашенецът Епафрас, Иисус Христов раб, който винаги се подвизава за вас в молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия.
[4:13]  Свидетелствувам за него, че той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Иерапол.
[4:14]  Поздравява ви Лука, многообичният лекар, и Димас.
[4:15]  Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана, и домашната му църква.
[4:16]  След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикия да прочетете и вие.
[4:17]  Кажете на Архипа: гледай да изпълняваш службата, що си приел в Господа.
[4:18]  Саморъчен поздрав от мене, Павла. Помнете оковите ми. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.