ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ1

[1:1]  Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
[1:2]  Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си
[1:3]  и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.
[1:4]  Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране,
[1:5]  защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност; сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.
[1:6]  И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,
[1:7]  тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахаия.
[1:8]  Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пренесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.
[1:9]  Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог,
[1:10]  и да очаквате от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите, Иисуса, Който ни избавя от идещия гняв.

2

[2:1]  Вие сами знаете, братя, че идването ни при вас не бе напразно:
[2:2]  макар и пострадали и поругани попреди във Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд.
[2:3]  Защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство;
[2:4]  но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим - не за да угаждаме на човеци, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.
[2:5]  Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с користна умисъл: Бог е свидетел!
[2:6]  Нито човешка слава дирехме - било от вас, било от други:
[2:7]  макар и да можехме да се явим с важност като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи среди вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си.
[2:8]  Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги.
[2:9]  Защото помните, братя, нашия труд и мъка: работейки денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, ние ви проповядвахме благовестието Божие.
[2:10]  Свидетели сте вие и Бог, как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите,
[2:11]  защото знаете, че всекиго от вас, както баща децата си,
[2:12]  ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, Който ви призва в Своето царство и слава.
[2:13]  Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.
[2:14]  Вие, братя, станахте подражатели на Божиите в Христа Иисуса църкви, що са в Иудея, понеже и вие същото претърпяхте от своите едноплеменници, каквото и те от иудеите,
[2:15]  които убиха и Господа Иисуса, и Неговите пророци, и нас изгониха, и Богу не угаждат, и на всички човеци се противят,
[2:16]  които ни пречат да говорим на езичниците да се спасят, и с това винаги допълнят греховете си; но постигна ги гневът докрай.
[2:17]  А ние, братя, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви.
[2:18]  Заради това ние, най-вече аз, Павел, и веднъж и дваж поискахме да дойдем при вас; но попречи ни сатаната.
[2:19]  Защото кой е наша надежда, или радост, или венец за похвала? Това не сте ли и вие пред Господа нашего Иисуса Христа при Неговото пришествие?
[2:20]  Да, вие сте нашата слава и радост.

3

[3:1]  Поради това, като не можехме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина,
[3:2]  и изпроводихме Тимотея, наш брат и Божий служител и наш сътрудник в Христовото благовестие, за да ви укрепи и утеши във вярата ви,
[3:3]  та да се не смущава никой в тия скърби; защото сами знаете, че за това сме отредени.
[3:4]  Защото ние, и когато бяхме при вас, предсказвахме ви, че ще страдаме, както се и случи, и вие знаете.
[3:5]  Поради това и аз, като не можех вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би някак да ви е изкусил изкусителят, та да отиде напразно нашият труд.
[3:6]  Но сега, след като от вас дойде Тимотей при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, и че винаги имате добър спомен за нас и копнеете да ни видите, както и ние вас, -
[3:7]  ние, при всичката ни скръб и нужда, се утешихме за вас, братя, с вашата вяра;
[3:8]  защото ние сме живи сега, когато вие стоите в Господа.
[3:9]  Каква благодарност, наистина, можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог,
[3:10]  като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра!
[3:11]  А Сам Бог и Отец наш и Господ наш Иисус Христос да насочи пътя ни към вас.
[3:12]  Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас,
[3:13]  за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в светост пред Бога и Отца нашего, при дохождането на Господа нашего Иисуса Христа с всичките Му светии. Амин.

4

[4:1]  И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това;
[4:2]  защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Иисуса.
[4:3]  Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство,
[4:4]  всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест,
[4:5]  а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога,
[4:6]  и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и по-преди ви говорихме и свидетелствувахме.
[4:7]  Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.
[4:8]  И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.
[4:9]  А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго,
[4:10]  защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате,
[4:11]  и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме,
[4:12]  за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого.
[4:13]  Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда.
[4:14]  Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него.
[4:15]  Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите,
[4:16]  защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;
[4:17]  после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.
[4:18]  Прочее, утешавайте се един други с тия думи.

5

[5:1]  А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише,
[5:2]  защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя.
[5:3]  Защото, кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат.
[5:4]  А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец.
[5:5]  Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.
[5:6]  И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.
[5:7]  Защото, които спят, нощя спят, и които се опиват, нощя се опиват.
[5:8]  Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение,
[5:9]  защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа,
[5:10]  Който умря за нас, та ние, будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него.
[5:11]  Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един другиго, както и правите.
[5:12]  И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват,
[5:13]  и да имате към тях преголяма любов заради делото им; живейте в мир помежду си.
[5:14]  Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички.
[5:15]  Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички.
[5:16]  Винаги се радвайте.
[5:17]  Непрестанно се молете.
[5:18]  За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса.
[5:19]  Духа не угасяйте.
[5:20]  Пророчествата не унижавайте.
[5:21]  Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте.
[5:22]  Въздържайте се от всякакво зло.
[5:23]  А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.
[5:24]  Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това.
[5:25]  Братя, молете се за нас.
[5:26]  Поздравете всички братя със свето целуване.
[5:27]  Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя.
[5:28]  Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас. Амин.