ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО СОЛУНЯНИ1

[1:1]  Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:
[1:2]  благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
[1:3]  Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,
[1:4]  че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте;
[1:5]  това е доказателство на праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с царството Божие, за което и страдате.
[1:6]  Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,
[1:7]  а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с Ангелите на Своята сила,
[1:8]  в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа
[1:9]  и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество,
[1:10]  когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред Своите светии, и за да Му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство.
[1:11]  За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,
[1:12]  та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа.

2

[2:1]  А колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя,
[2:2]  да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.
[2:3]  Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта,
[2:4]  който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.
[2:5]  Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това?
[2:6]  И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време.
[2:7]  Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега, -
[2:8]  тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби
[2:9]  тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса,
[2:10]  и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение.
[2:11]  И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата,
[2:12]  та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата.
[2:13]  Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,
[2:14]  към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Иисуса Христа.
[2:15]  И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание.
[2:16]  А Сам Господ наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, Който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда,
[2:17]  да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.

3

[3:1]  И тъй, молете се за нас, братя, щото словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас,
[3:2]  и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.
[3:3]  Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и запази от лукавия.
[3:4]  Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме.
[3:5]  А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.
[3:6]  Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас.
[3:7]  Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас,
[3:8]  нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отегчим някого от вас, -
[3:9]  и не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате.
[3:10]  Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.
[3:11]  Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи;
[3:12]  на такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат.
[3:13]  А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.
[3:14]  Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се сношавайте с него, за да се засрами;
[3:15]  и го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат.
[3:16]  А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас!
[3:17]  Саморъчен поздрав от мене, Павла; това е белег във всяко послание; аз пиша тъй:
[3:18]  благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.