ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ1

[1:1]  Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда, -
[1:2]  до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ.
[1:3]  Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да поръчаш на някои да не проповядват друго учение,
[1:4]  нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които причиняват по-скоро препирни, отколкото назидание Божие във вярата.
[1:5]  А целта на поръчването е - да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра;
[1:6]  някои, като не постигнаха тия неща, отклониха се в празнословие,
[1:7]  желаейки да бъдат законоучители, без да разбират ни какво говорят, ни какво утвърждават.
[1:8]  А ние знаем, че законът е добър, ако някой го употребява законно,
[1:9]  като знае, че законът е установен не за праведник, а за беззаконници и непослушници, за нечестивци и грешници, за неправедни и скверни, за ония, които оскърбяват баща си и майка си, за човекоубийци,
[1:10]  за блудници, мъжеложци, разбойници, клеветници, скотоложци, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго, що е противно на здравото учение,
[1:11]  по славното благовестие на блажения Бог, що ми бе поверено.
[1:12]  Благодаря на Христа Иисуса, нашия Господ, Който ми даде сила, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене,
[1:13]  който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилуван, защото, без да зная, вършех това в неверие;
[1:14]  а с вяра и любов в Христа Иисуса се преумножи благодатта на нашия Господ.
[1:15]  Верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз.
[1:16]  Но затова бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото Си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.
[1:17]  А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог - чест и слава вовеки веков. Амин.
[1:18]  Чедо Тимотее! Тая поръка ти предавам съгласно по-раншните за тебе пророчества, за да воюваш съобразно с тях като добър воин,
[1:19]  имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха, и претърпяха корабокрушение във вярата;
[1:20]  от тях са Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулствуват.

2

[2:1]  И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци,
[2:2]  за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота;
[2:3]  защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога,
[2:4]  Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
[2:5]  Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът Христос Иисус,
[2:6]  Който отдаде Себе Си откуп за всички - нещо в свое време засвидетелствувано,
[2:7]  за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.
[2:8]  И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение;
[2:9]  също така и жените, облечени прилично, със срамежливост и целомъдрие да се гиздят, не с плетенки, ни със злато, или с бисери, или драгоценни дрехи,
[2:10]  а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие.
[2:11]  Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство.
[2:12]  На жена не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие.
[2:13]  Защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева;
[2:14]  и не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление;
[2:15]  но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.

3

[3:1]  Верни са тия думи: желае ли някой епископство, добро нещо желае.
[3:2]  Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив;
[3:3]  не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив и не сребролюбив;
[3:4]  да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност;
[3:5]  защото, който не умее да управлява собствената си къща, как ще се грижи за църквата Божия?
[3:6]  Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола.
[3:7]  Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.
[3:8]  Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвуезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба,
[3:9]  да пазят тайнството на вярата с чиста съвест.
[3:10]  И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да стават дякони.
[3:11]  Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко.
[3:12]  Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си.
[3:13]  Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Иисуса.
[3:14]  Надявам се скоро да дойда при тебе; а това ти пиша за
[3:15]  в случай, че се позабавя, да знаеш, как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината.
[3:16]  И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.

4

[4:1]  А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения
[4:2]  чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест,
[4:3]  които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните, и ония, които са познали истината.
[4:4]  Защото всяко творение Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение,
[4:5]  понеже се осветява чрез слово Божие и с молитва.
[4:6]  Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Иисуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал.
[4:7]  От скверни и бабешки басни отбягвай, а се упражнявай в благочестие,
[4:8]  защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот.
[4:9]  Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане.
[4:10]  Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.
[4:11]  Поръчвай това и поучавай.
[4:12]  Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.
[4:13]  Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване.
[4:14]  Не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството.
[4:15]  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.
[4:16]  Внимавай на себе си и на учението; постоянствувай в тия неща, защото, като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и ония, които те слушат.

5

[5:1]  Старец не укорявай, а увещавай го, като да ти е баща; по-младите пък, като да ти са братя,
[5:2]  старите жени - като майки, младите - като сестри, с всяка чистота.
[5:3]  Вдовици почитай - истинските вдовици.
[5:4]  Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първом да почитат своите домашни и да се отплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога.
[5:5]  А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем;
[5:6]  оная пък, която живее разпуснато, приживе е умряла.
[5:7]  Наръчвай им още и това, да бъдат безпорочни.
[5:8]  Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник.
[5:9]  За вдовица да се приема жена не по-долу от шейсет години, водила един мъж,
[5:10]  известна с добри дела: ако е деца отхранила, странници пригледвала, нозе на светии умивала; ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала.
[5:11]  А по-млади вдовици не приемай, защото, кога пренебрегнат Христа, искат да се женят.
[5:12]  Те подпадат под осъждане, защото са отхвърлили първото си обещание;
[5:13]  освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща в къща; и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят, каквото не подобава.
[5:14]  И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят, да раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула;
[5:15]  защото някои вече се повлякоха подир сатаната.
[5:16]  Ако някой верен или вярна имат в къщата си вдовици, да ги приглеждат, та църквата да се не товари и да може да приглежда истинските вдовици.
[5:17]  Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение.
[5:18]  Защото Писанието казва: "не вързвай устата на вол, който вършее", и: "работникът заслужава своята заплата".
[5:19]  Обвинение против презвитер не приемай, освен при двама или трима свидетели.
[5:20]  Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.
[5:21]  Заклевам те пред Бога, пред Господа Иисуса Христа и пред избраните Ангели, да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие.
[5:22]  Ръце на никого не възлагай прибързано, нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист.
[5:23]  Не пий вече само вода, но употребявай и малко вино, поради стомаха си и честите си боледувания.
[5:24]  Греховете на едни човеци са явни и предварят в съд, а на някои отсетне се явяват.
[5:25]  Също и добрите дела са явни; а които не са такива, не могат се утаи.

6

[6:1]  Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението.
[6:2]  Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.
[6:3]  Който поучава инак и не върви по здравите думи на Господа нашего Иисуса Христа и по учението за благочестие,
[6:4]  той е помрачен от гордост, нищо не знае и е болен за празни разисквания и словопрения, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения,
[6:5]  зловредни препирни между човеци, които имат развратен ум, лишени са от истината и мислят, че благочестието служи за печалба. Бягай от такива.
[6:6]  Голяма печалба е да бъде човек благочестив и доволен от себе си.
[6:7]  Понеже нищо не сме донесли на света, явно е, че не можем и нищо да изнесем.
[6:8]  Като имаме прехрана и облекло, нека с това бъдем доволни.
[6:9]  А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел.
[6:10]  Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.
[6:11]  Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост.
[6:12]  Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.
[6:13]  Наръчвам ти пред Бога, Който всичко животвори, и пред Христа Иисуса, Който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата,
[6:14]  да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на Господа нашего Иисуса Христа,
[6:15]  което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите,
[6:16]  Който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество вовеки. Амин.
[6:17]  Наръчвай на богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада;
[6:18]  да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни,
[6:19]  като по този начин си събират съкровище - добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот.
[6:20]  О, Тимотее! пази онова, що ти е предадено, и се отвърщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука,
[6:21]  с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодатта да бъде с тебе. Амин.