КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИЕВ1

[1:1]  Как самотно седи градът, някога си многолюден! Той стана като вдовица; великият между народите, князът над областите стана данник.
[1:2]  Горко плаче той нощем, и сълзите му са по страните му. Измежду всички ония, които са го обичали, той няма утешител; всички негови приятели му изневериха, станаха му врагове.
[1:3]  Иуда се пресели поради бедствие и тежко робство, посели се между езичници, и не намери покой; всички, които го преследваха, настигнаха го в тесни места.
[1:4]  Пътищата на Сион тъгуват, защото няма кой да отива на празник; всичките му порти запустяха; свещениците му въздишат, девиците му са печални, горко и на самия него!
[1:5]  Враговете му застанаха начело, неприятелите му добруват, защото Господ напрати върху му тъга заради многото му беззакония; децата му отидоха в плен пред врага.
[1:6]  И отлетя от дъщерята Сионова всичкото й великолепие; князете й са като елени, които не намират паша; обезсилени, те тръгнаха пред карача.
[1:7]  Спомни си Иерусалим през дните на своето бедствие и на своите страдания за всички свои драгоценности, каквито имаше в предишни дни, а пък народът му падна от вража ръка, и никой му не помага; неприятелите гледат на него и се смеят над неговите съботи.
[1:8]  Тежко съгреши Иерусалим, затова и стана отвратителен; всички, които го прославяха, го гледат с презрение, защото видяха голотата му; и сам той въздиша и се обръща назад.
[1:9]  По полата му имаше нечистота, но той не помисляше за своята бъднина, и поради това извънредно се унизи и няма за него утешител. "Погледни, Господи, моята неволя, понеже врагът се е възгордял!"
[1:10]  Врагът простря ръка върху всичко нему най-драгоценно; той вижда, как езичници влизат в неговото светилище, за което си заповядал, да не влизат те в Твоето събрание.
[1:11]  Цял негов народ въздиша, търсейки хляб, дава своите драгоценности за храна - душа да подкрепи. "Погледни, Господи, и виж, колко съм унизен!"
[1:12]  Дано не ви сполети това всички вас, минаващи по пътя! погледнете и вижте, има ли болка като моята болка, каквато мене е постигнала, каквато Господ напрати върху мене в деня на пламенния Си гняв?
[1:13]  Той прати отгоре огън в костите ми, и тоя ги обхвана; разстла мрежа за нозете ми, повали ме, направи ме да бедствувам и да чезна всеки ден.
[1:14]  Ярема на беззаконията ми стегна с ръката Си; те са сплетени и се качиха на врата ми; Той отслаби силите ми. Господ ме предаде в ръце, от които не мога да се изправя.
[1:15]  Всички мои силни Господ повали сред мене, свика против мене събрание, за да изтреби момците ми, като в лин Господ стъпка девицата, дъщерята на Иуда.
[1:16]  Затова аз плача; окото ми, окото ми вода пролива, понеже далеч е от мене утешител, който би оживил душата ми; децата ми са съсипани, защото врагът надделя.
[1:17]  Сион простира ръце, но за него няма утешител. Господ даде заповед за Иакова на враговете му да го обкръжат; Иерусалим стана гнусота между тях.
[1:18]  Праведен е Господ, защото аз не бях покорен на словото Му. Чуйте, всички народи, и погледнете моята болка; момите ми и момците ми отидоха в плен.
[1:19]  Викам приятелите си, но те ме излъгаха; свещениците ми и старците ми издъхват в града, търсейки си храна - душа да подкрепят.
[1:20]  Погледни, Господи, защото съм утеснен, утробата ми се вълнува, сърцето ми се превърна в мене, задето упорито Ти се противих; отвън ме меч обезчеди, а в къщи - смърт.
[1:21]  Чуха, че стена, а утешител нямам; чуха всичките ми врагове за моята неволя, и се зарадваха, че Ти си извършил това: о, да бе заповядал на предречения от Тебе ден да дойде, и те да станеха като мене!
[1:22]  Нека да предстане пред лицето Ти цялата им злоба; и постъпи с тях, както постъпи с мене за всичките ми грехове, защото тежки са моите стенания, и сърцето ми изнемогва.

2

[2:1]  Как помрачи Господ в гнева Си дъщерята Сионова! От небесата свали наземи красотата Израилева и не си спомни за подножието на нозете Си в деня на Своя гняв.
[2:2]  Погуби Господ всички жилища на Иакова, не пощади, разруши в яростта Си крепостите на дъщерята Иудина, повали наземи, отхвърли царството и князете му като нечисти;
[2:3]  в гневен разгар сломи всички рогове Израилеви, отдръпна десницата Си от неприятеля и се разпали против Иакова като пламнал огън, който поглъща всичко наоколо;
[2:4]  изопна Своя лък като неприятел, насочи десницата Си като враг и уби всичко, що е мило за очите; върху скинията на дъщерята Сионова изля като огън яростта Си.
[2:5]  Господ стана като неприятел, изтреби Израиля, разори всичките му чертози, разруши крепостите му и разпространи у дъщерята Иудина тъга и плач.
[2:6]  И премахна като от градина Своята ограда; разори Своето място на събранията, Господ направи да се забравят на Сион празници и съботи; и в гневното Си негодуване отхвърли цар и свещеник.
[2:7]  Отхвърли Господ жертвеника Си, отвърна сърцето Си от Своето светилище, предаде в ръце на враговете стените на дворците му; в дома Господен те дигаха шум като в празничен ден.
[2:8]  Господ реши да разруши стената на дъщерята Сионова, опна връв, не отклони ръката Си от разорението; съсипа външните крепости, и стените бидоха наедно разрушени.
[2:9]  Портите й в земя затънаха; Той разруши и строши заворите им; царят й и князете й са сред езичниците; няма вече закон, и пророците й се не удостояват с видения от Господа.
[2:10]  Седят наземи безмълвни старците на дъщерята Сионова, посипаха с пепел главите си, опасаха се с вретище; наведоха глави към земя девиците иерусалимски.
[2:11]  Изтощиха се от сълзи очите ми, вълнува се утробата ми, сърце ми се къса, защото гине дъщерята на моя народ, когато деца и кърмачета умират от глад сред градските улици.
[2:12]  Умирайки като ранени по градските улици, те казват на своите майки: "де има жито и вино?" - и предават душите си в майчините си прегръдки.
[2:13]  Що да ти кажа, с какво да те сравня, дъще Иерусалимова? На какво да те оприлича, за да те утеша, дево, дъще Сионова? Защото твоята рана е като море голяма; кой може да те изцери?
[2:14]  Твоите пророци ти предсказваха неща несбъдни и лъжливи, не разкриваха твоето беззаконие, за да отвърнат твоето пленение, и ти изричаха лъжливи откровения, които те докараха до изгнание.
[2:15]  Ръце пляскат за тебе всички минаващи по пътя, подсвиркват и клатят глава за дъщерята Иерусалимова и казват: "това ли е градът, който наричаха съвършенство на красота, радост на цяла земя?"
[2:16]  Разтворили са против тебе широки уста всички твои врагове, подсвиркват и скърцат със зъби, казвайки: "погълнахме го, само този ден и чакахме ние, дочакахме, видяхме!"
[2:17]  Господ извърши, що бе определил, изпълни словото Си, изречено в стародавни дни, разори безмилостно и даде на врага да се порадва над тебе, дигна високо рога на твоите неприятели.
[2:18]  Сърцето им вика към Господа. Стено на дъщерята Сионова! лей потоци сълзи денем и нощем, не давай си покой, не затваряй зениците на очите си.
[2:19]  Ставай, викай нощем при началото на всяка стража; изливай като вода твоето сърце пред лицето на Господа; простирай към Него ръце за душата на децата си, които издъхват от глад по ъглите на всички улици.
[2:20]  "Погледни, Господи, и виж: кому си направил тъй, че жените да ядат своя плод - младенците, от тях откърмени? да биват убивани в Господнето светилище свещеник и пророк?
[2:21]  Деца и старци лежат наземи по улиците; момите ми и момците ми паднаха от меч; Ти ги убиваше в деня на Твоя гняв, колеше безмилостно."
[2:22]  Ти свика отвред като на празник моите ужаси, и в деня на Господния гняв никой се не спаси, никой не оцеля; ония, които бях откърмила и отгледала, врагът ми изтреби.

3

[3:1]  Аз съм човек, изпитал неволя от жезъла на Неговия гняв;
[3:2]  Той ме поведе и въведе в тъмнина, а не в светлина.
[3:3]  Той се обърна само против мене и цял ден обръща ръката Си.
[3:4]  Смаза плътта ми и кожата ми, строши костите ми;
[3:5]  загради ме и обиколи с горчила и теглила;
[3:6]  тури ме на тъмно място, както умрелите отдавна,
[3:7]  обиколи ме със стена, за да не изляза, направи тежки веригите ми
[3:8]  и, когато виках и писках, задържаше молитвата ми;
[3:9]  с камъни прегради пътищата ми, изкриви пътеките ми;
[3:10]  Той стана за мене като мечка в засада, като лъв на скрито място;
[3:11]  изкриви пътищата ми и ме разкъса, на нищо ме направи;
[3:12]  изопна лъка Си и ме тури за луча на стрелите;
[3:13]  устрели бъбреците ми със стрели от колчана Си.
[3:14]  Аз станах гавра за цял мой народ, всекидневна тяхна песен.
[3:15]  Той ме с горчила пресити, с пелин ме напои;
[3:16]  разби с камъни зъбите ми, с пепел ме покри.
[3:17]  И избяга мирът от душата ми; аз забравих за добруване
[3:18]  и казах: загина силата ми и надеждата ми на Господа.
[3:19]  Помисли за моето страдание и моята злополука, за пелина и жлъчката.
[3:20]  Крепко помни това моята душа и отпада в мен.
[3:21]  Ето какво аз отговарям на сърцето си и поради това имам упование:
[3:22]  по милост на Господа не изчезнахме ние, защото милосърдието Му не е пресекнало:
[3:23]  то се обновява всяка сутрин; велика е Твоята вярност!
[3:24]  Господ е моя част, казва душата ми, и тъй, Нему ще се надявам.
[3:25]  Благ е Господ към ония, които се Нему надяват, към душата, която Го търси.
[3:26]  Добре е ономува, който търпеливо очаква спасение от Господа.
[3:27]  Добре е човеку, кога носи иго на младини.
[3:28]  Седи самотно и мълчи, понеже Той го е наложил върху него.
[3:29]  Туря устата си в прах, мислейки: "може би, има още надежда";
[3:30]  подлага страната си ономува, който го бие, до пресита приема хули,
[3:31]  понеже не навеки оставя Господ.
[3:32]  Пратил ли е неволя, Той и ще помилува по великата Си благост.
[3:33]  Защото Той не по изволение на сърцето Си наказва и огорчава синовете човешки.
[3:34]  Но кога тъпчат с нозе всички затворници на земята,
[3:35]  кога неправедно съдят човека пред лицето на Всевишния,
[3:36]  кога притесняват човека в неговата работа: нима Господ не види?
[3:37]  Кой казва: "и това бива, що Господ не е заповядал да бъде"?
[3:38]  Нали от устата на Всевишния произлиза злощастие и благополучие?
[3:39]  За какво би скърбял живеещият човек? Всеки да скърби за греховете си.
[3:40]  Нека изпитаме и изследваме своите пътища, и да се обърнем към Господа.
[3:41]  Нека възнесем сърце и ръце към Бога, Който е на небесата;
[3:42]  ние се отметнахме и упорствувахме; Ти не пощади;
[3:43]  Ти се облече с гняв и ни преследваше, умъртвяваше, не щадеше;
[3:44]  Ти закри Себе Си с облак, за да не достига нашата молитва;
[3:45]  смет и гнусота ни направи Ти сред народите.
[3:46]  Разтворили са против нас широки уста всички наши врагове.
[3:47]  Ужас и яма, опустошение и разорение - това е наш дял.
[3:48]  Потоци води лее окото ми за гибелта на дъщерите на моя народ.
[3:49]  Окото ми се излива и не престава, понеже няма облекчение,
[3:50]  докле Господ милостно ме погледне и види от небесата.
[3:51]  Окото ми прави да страда душата ми заради всички дъщери на моя град.
[3:52]  Всякак се силеха да ме уловят като птичка моите врагове, без всяка причина;
[3:53]  захвърлиха живота ми в яма и ме засипаха с камъни.
[3:54]  Водите се издигнаха до главата ми; аз казах: "загинах".
[3:55]  Призовавах името Ти, Господи, от дълбоката яма.
[3:56]  Ти чу гласа ми; не закривай ухото Си от моята въздишка и от моя плач!
[3:57]  Ти се приближаваше, кога викнех към Тебе, и казваше: не бой се!
[3:58]  Ти защищаваше, Господи, делото на моята душа; изкупваше живота ми.
[3:59]  Ти виждаш, Господи, моето угнетение; отсъди делото ми!
[3:60]  Ти виждаш всичката им отмъстителност, всичките им кроежи против мене;
[3:61]  Ти чуваш, Господи, ругатните им, всичките им кроежи против мене,
[3:62]  речите на въставащите срещу мене и хитрините им против мене всеки ден.
[3:63]  Погледни, седнат ли, станат ли, аз съм песен за тях.
[3:64]  Отплати им, Господи, според делата на ръцете им;
[3:65]  прати им помрачение на сърцето и Твоето проклятие върху им;
[3:66]  преследвай ги, Господи, с гняв, и изтреби ги от поднебесието!

4

[4:1]  Как е потъмняло златото, изменило се е най-доброто злато! камъните от светилището са разхвърляни по всички кръстопътища.
[4:2]  Драгоценните синове на Сион, равноценни с най-чисто злато, как са те сравнени с глинени съдове, изделие на грънчарска ръка!
[4:3]  Дори и зверовете подават нянка и кърмят своите рожби, а дъщерята на моя народ стана жестока като камилска птица в пустиня;
[4:4]  езикът на кърмачето прилепва о небцето му от жажда; децата искат хляб, и никой им не подава.
[4:5]  Тия, които са сладкиши яли, гинат по улици; отхранените на багреница в смет се валят.
[4:6]  Наказанието за нечестие на дъщерята на моя народ надминава наказанието за греховете на Содом: оня биде сринат мигновено, и ръце човешки не са се допирали до него.
[4:7]  Князете й бяха в нея по-чисти от сняг, по-бели от мляко; те бяха телесно по-хубави от корал, видът им бе като сапфир;
[4:8]  а сега лицето им е по-тъмно от всичко черно, не ги узнават на улиците; кожата им прилепна о костите им, стана суха като дърво.
[4:9]  Убиваните от меч са по-честити от ония, които глад убива, защото тия чезнат, поразявани от липса на полски плодове.
[4:10]  Дори жени мекосърдни варяха с ръце децата си, за да им бъдат храна, когато гинеше дъщерята на моя народ.
[4:11]  Господ изпълни гнева Си, изля яростта на гнева Си и запали на Сион огън, който погълна основите му.
[4:12]  Царете земни и всички живеещи по вселената не вярваха, че врагът и неприятелят е влязъл в портите иерусалимски.
[4:13]  Всичко това е поради греховете на лъжепророците му, поради беззаконията на свещениците му, които посред него проливаха кръвта на праведници;
[4:14]  скитаха се като слепи по улиците, оскверняваха се с кръв, тъй че не беше възможно да се допреш до одеждите им.
[4:15]  "Отстранете се, нечисти!" викаха им; "отстранете се, отстранете се, не се допирайте"; и те отминаваха смутени; а между народа казваха: "тях няма да ги има вече!"
[4:16]  Лицето на Господа ги разсея; Той няма вече милостно да ги погледне, защото те не уважават лицето на свещеници, към старци милост нямат.
[4:17]  Очите ни са изнурени да очакват напразно помощ; от нашата стражна кула очаквахме народ, който не можа да ни спаси.
[4:18]  А те дебнеха стъпките ни, за да не можем да ходим по нашите улици; краят ни наближи, нашите дни се изпълниха; краят ни дойде.
[4:19]  Които ни преследваха, бяха по-бързи от орлите небесни; тичаха подире ни по планини, поставяха засади за нас в пустинята.
[4:20]  Духът на живота ни, помазаникът Господен е уловен в техните ями, оня, за когото казвахме: под негова сянка ще живеем сред народите.
[4:21]  Радвай се и весели се, дъще Едомова, обитателко на земя Уц! И до тебе ще дойде чашата; ще се опиеш и ще се разголиш.
[4:22]  Дъще Сионова! наказанието за твоето беззаконие се свърши; Той няма вече да те изгонва; но беззаконието ти, дъще Едомова, Той ще накаже и ще разкрие твоите грехове.

5

[5:1]  Спомни си, Господи, какво се извърши над нас; милостно погледни и виж нашето поругание:
[5:2]  нашето наследство у чужди премина, нашите къщи - у другоплеменници;
[5:3]  останахме сираци, без баща; майките ни са като вдовици.
[5:4]  Пием водата си срещу сребро, доставяме дървата си с пари.
[5:5]  Бият ни по врата, работим - и отдих за нас няма.
[5:6]  Протягаме ръка към египтяни, към асирийци, за да се нахраним с хляб.
[5:7]  Бащите ни грешиха: тях ги няма вече, а ние търпим наказание за техните беззакония.
[5:8]  Роби владеят над нас, и няма кой да ни избави от ръцете им.
[5:9]  Хляба си добиваме с опасност за живота - пред меч в пустинята.
[5:10]  Кожата ни е почерняла като пещ, от лют глад.
[5:11]  Жени безчестят на Сион, девици - в градовете иудейски.
[5:12]  Князе избесиха със свои ръце, лица на старци не уважиха.
[5:13]  Юноши вземат при хромели, и момчета падат под товари дърва.
[5:14]  Старци вече не седят при порти; юноши не пеят.
[5:15]  Свърши се радостта на сърцето ни; нашите хора' се обърнаха на тъга.
[5:16]  Падна венецът от главата ни; горко ни, задето съгрешихме!
[5:17]  От това и чезне сърцето ни; от това потъмняха нашите очи.
[5:18]  Защото опустя планина Сион, лисици ходят по нея.
[5:19]  Ти, Господи, пребъдваш вовеки; Твоят престол е из рода в род.
[5:20]  Защо ни съвсем забравяш, оставяш ни за дълго време?
[5:21]  Обърни ни към Тебе, Господи, и ще се обърнем; обнови нашите дни, както в старо време.
[5:22]  Нима си ни съвсем отхвърлил, разгневил си се на нас безмерно?