КНИГА НА ПРОРОК ИОИЛЯ1

[1:1]  Слово Господне, което биде към Иоиля, син Витуилов.
[1:2]  Чуйте това, старци, и внимавайте, всички жители на тая земя: бивало ли е такова нещо във ваши дни или в дните на бащите ви?
[1:3]  Разказвайте за него на децата си; а децата ви да разказват на децата си, а техните деца - на следния род:
[1:4]  каквото остана от гъсеници, изядоха скакалци; каквото остана от скакалци, изядоха червеи; а що остана от червеи, доядоха бръмбари.
[1:5]  Събудете се, пияници, плачете и ридайте всички, които пиете вино, за гроздовия сок, защото е отнет от устата ви!
[1:6]  Защото дойде против земята ми народ силен и безброен; зъбите му - зъби лъвски, и челюстите му - като на лъвица.
[1:7]  Опустоши той лозата ми, и смоковницата ми изпочупи, обели я до голо и хвърли; станаха бели клоните й.
[1:8]  Плачи', както плаче млада жена, препасана с вретище, за мъжа на младините си!
[1:9]  Прекрати се хлебен принос и възлияние в дома Господен; плачат свещениците, служители Господни.
[1:10]  Опустошено е полето, тъгува земята, защото е изтребено житото; изсъхна гроздов сок, повяхна маслина.
[1:11]  Червете се от срам, земеделци, ридайте, лозари, за пшеницата и ечемика, защото жътвата по нивите загина,
[1:12]  лоза изсъхна, смоковница повяхна; нарът, палмата и ябълката - всички дървета по полето изсъхнаха; поради това и веселбата у синовете човешки изчезна.
[1:13]  Препашете се с вретище и плачете, свещеници! ридайте, служители на олтара! влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог! защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние.
[1:14]  Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тая страна в дома на Господа, вашия Бог - и викайте към Господа.
[1:15]  О, какъв ден! защото денят Господен е близо: като опустошение от Всемощния ще дойде той.
[1:16]  Не пред наши очи ли се отнима храната, и от дома на нашия Бог - веселба и радост?
[1:17]  Изгниха зърна под буците си, запустяха житници, срутени са клетове, защото няма вече жито.
[1:18]  Как стене добитъкът, тъжно ходят стада волове, защото няма за тях паша; мъчат се и стада овци.
[1:19]  Към Тебе, Господи, викам, защото огън погълна злачните пасбища на пустинята, и пламък опърли всички дървета на полето.
[1:20]  Дори и животните на полето викат към Тебе, защото пресъхнаха водните потоци, и огън изтреби пасбищата в пустинята.

2

[2:1]  Тръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той -
[2:2]  денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.
[2:3]  Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.
[2:4]  Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;
[2:5]  скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, - като силен народ, построен за бой.
[2:6]  Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.
[2:7]  Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.
[2:8]  Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.
[2:9]  Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.
[2:10]  Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.
[2:11]  И Господ ще издаде гласа Си пред Своето воинство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?
[2:12]  Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание.
[2:13]  Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината.
[2:14]  Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение - хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?
[2:15]  Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание.
[2:16]  Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста - от своята горница.
[2:17]  Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: "смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?"
[2:18]  Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.
[2:19]  И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите.
[2:20]  И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчище - в източното море, а задното - в западното море, и ще се понесе от него зловоние и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло.
[2:21]  Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това.
[2:22]  Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си.
[2:23]  И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както по-преди.
[2:24]  И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло.
[2:25]  И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.
[2:26]  И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.
[2:27]  И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма други, и Моят народ няма да се посрами вовеки.
[2:28]  И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения.
[2:29]  Също и върху роби и робини в ония дни ще излея от Моя Дух.
[2:30]  И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.
[2:31]  Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.
[2:32]  И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси; защото на планина Сион и в Иерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.

3

[3:1]  Защото ето, в ония дни и в онова същото време, когато върна пленството на Иуда и Иерусалим,
[3:2]  ще събера всички народи и ще ги доведа в долината на Иосафата, и там ще произведа над тях съд за Моя народ и за Моето наследство - Израиля, когото те разпиляха между народите, и разделиха земята Ми.
[3:3]  И за Моя народ те хвърляха жребие и даваха момче за блудница, и продаваха момиче за вино и пиеха.
[3:4]  И какво сте Ми вие, Тире и Сидоне и всички окръзи филистимски? Искате ли да Ми отплатите? искате ли да Ми въздадете? Лесно и скоро Аз ще обърна отплатата ви върху вашите глави,
[3:5]  защото вие взехте среброто Ми и златото Ми, и най-добрите Ми скъпоценности внесохте в капищата си;
[3:6]  синовете на Иуда и синовете на Иерусалим продавахте на синовете елински, за да ги отстраните от пределите им.
[3:7]  Ето, Аз ще ги дигна от онова място, дето ги продадохте, и ще обърна вашата отплата върху главите ви.
[3:8]  И ще предам синовете ви и дъщерите ви в ръцете на синовете Иудини, и те ще ги продадат на савейци, народ далечен; тъй е казал Господ.
[3:9]  Прогласете за това между народите, пригответе се за война, дигнете юнаците; нека излязат, нека се подигнат всички ратоборци.
[3:10]  Прековете ралата си на мечове и сърповете си - на копия; слабият нека казва: силен съм.
[3:11]  Бързайте и се стичайте, всички околни народи, и се съберете; натам, Господи, води юнаците Си.
[3:12]  Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред.
[3:13]  Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.
[3:14]  Тълпи, тълпи в съдната долина! защото близо е денят Господен в съдната долина!
[3:15]  Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си.
[3:16]  И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Иерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви.
[3:17]  Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Иерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.
[3:18]  И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим.
[3:19]  Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иудини и проливаха невинна кръв в земята им.
[3:20]  А Иуда ще живее вечно, и Иерусалим - от рода в род.
[3:21]  Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.