КНИГА НА ПРОРОК АМОСА1

[1:1]  Думи на Амоса, един от пастирите текойски, думи, които той чу във видение за Израиля в дните на иудейския цар Озия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов, две години преди труса.
[1:2]  И рече той: Господ ще загърми от Сион и ще издаде гласа Си из Иерусалим, - и ще се разплачат хижите пастирски, и ще изсъхне върхът на Кармил.
[1:3]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Дамаск и за четири няма да го пощадя, защото те вършаха Галаад с железни дикани.
[1:4]  И ще пратя огън върху дома на Азаила - и той ще погълне дворците на Венадада.
[1:5]  И ще разбия заворките на Дамаск и ще изтребя жителите на долина Авен и оногова, който държи скиптър, из дома Еденов; народът арамейски ще отиде в плен в Кир, казва Господ.
[1:6]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Газа и за четири няма да я пощадя, защото те откараха всички в плен, за да ги предадат на Едома.
[1:7]  И ще пратя огън в стените на Газа - и ще погълне дворците й.
[1:8]  И ще изтребя жителите на Азот и оногова, който държи скиптър в Аскалон, и ще обърна ръката Си против Екрон, - и ще загине остатъкът филистимци, казва Господ Бог.
[1:9]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Тир и за четири няма да го пощадя, защото те предадоха на Едома всички пленници, и не си спомниха за братския съюз.
[1:10]  Ще пратя огън в стените на Тир - и ще погълне дворците му.
[1:11]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Едома и за четири няма да го пощадя, защото той преследва брата си с меч, потъпка родствените чувства, свирепствува постоянно в гнева си и всякога запазваше яростта си.
[1:12]  И ще пратя огън върху Теман, - и той ще погълне дворците на Восор.
[1:13]  Тъй казва Господ: за три престъпления на синовете Амонови и за четири няма да ги пощадя, защото те разсичаха непразни в Галаад, за да разширят границите си.
[1:14]  И ще запаля огън в стените на Рава - и той ще погълне дворците й сред крясък в деня на битката, с вихър в деня на бурята.
[1:15]  И ще отиде царят им в плен, той и князете му наедно с него, казва Господ.

2

[2:1]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Моава и за четири няма да го пощадя, защото той изгори костите на царя едомски и ги направи вар.
[2:2]  И ще пратя огън върху Моава - и той ще погълне дворците кериотски, и ще загине Моав всред поразия с шум, при тръбен звук.
[2:3]  Ще изтребя съдията изсред него и ще умъртвя всичките му князе наедно с него, казва Господ.
[2:4]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Иуда и за четири няма да го пощадя, защото отхвърлиха закона на Господа и наредбите Му не спазиха, и идолите им, след които ходеха бащите им, ги отклониха от пътя.
[2:5]  И ще пратя огън върху Иуда - и той ще погълне дворците иерусалимски.
[2:6]  Тъй казва Господ: за три престъпления на Израиля и за четири няма да го пощадя, защото продават праведен за сребро и сиромаха - за двои сандали.
[2:7]  Жадуват да видят земния прах върху главата на сиромаха, и пътя на кротките изкривяват; дори баща и син ходят при една жена, за да безчестят светото Ми име.
[2:8]  Лежат при всеки жертвеник върху дрехи, взети в залог, и вино, изнудено от обвинени, пият в дома на боговете си.
[2:9]  Но Аз изтребих пред лицето им Аморея, чиято височина беше като височина на кедър, и който беше як като дъб; Аз изтребих плода му горе, а коренето му - долу.
[2:10]  А вас пък изведох из земята Египетска и ви водих по пустинята четирийсет години, за да наследите земята Аморейска.
[2:11]  От вашите синове избирах за пророци и от момците ваши - за назореи; не е ли това тъй, синове Израилеви? казва Господ.
[2:12]  А поихте назореите с вино и на пророците заповядахте, думайки: не пророкувайте.
[2:13]  Ето, Аз ще ви стегна, както се стяга кола, натоварена със снопи, -
[2:14]  и бързият не ще има сила да бяга, якият не ще издържи якостта си и храбрият не ще спаси живота си;
[2:15]  нито оня, който стреля с лък, ще устои, нито бързоходец ще избяга, нито яхналият на кон ще спаси живота си.
[2:16]  И най-юначният от храбрите ще избяга гол в оня ден, казва Господ.

3

[3:1]  Чуйте това слово, което Господ изрече против вас, синове Израилеви, - против цялото племе, което изведох из земята Египетска, - думайки:
[3:2]  само вас признах Аз от всички земни племена, затова и ще изискам от вас за всички ваши беззакония.
[3:3]  Тръгват ли двама наедно, без да се сговорят помежду си?
[3:4]  Реве ли лъв в гора, когато няма пред него плячка? издава ли гласа си лъвче от леговището си, когато нищо не е уловило?
[3:5]  Улавя ли се птица в примка на земята, когато няма мрежа за нея? Ще се дигне ли от земята примката, когато нищо не се е уловило в нея?
[3:6]  Тръби ли в град тръба, и да се не изплаши народът? Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?
[3:7]  Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие тайната Си на Своите раби - пророците.
[3:8]  Лъв зарика, - кой няма да трепне? Господ Бог каза, - кой няма да пророкува?
[3:9]  Прогласете от покривите в Азот и от покривите в земята Египетска и кажете: съберете се по планините на Самария и погледнете голямото безчинство в нея и насилията всред нея.
[3:10]  Те не знаят да постъпват справедливо, казва Господ: с насилие и грабеж събират съкровища в чертозите си.
[3:11]  Затова тъй казва Господ Бог: ето неприятелят, и при това - около цялата земя! Той ще свали твоята мощ, и твоите чертози ще бъдат ограбени.
[3:12]  Тъй казва Господ: както понякога пастирът изтръгва от лъвските уста два пищяла или част от ухо, тъй ще бъдат спасени синовете Израилеви, които седят в Самария в ъгъла на постелката и в Дамаск на легло.
[3:13]  Слушайте и бъдете свидетели против дома Иаковов, казва Господ Бог, Бог Саваот.
[3:14]  Защото в оня ден, когато изискам от Израиля за престъпленията му, ще изискам и за жертвениците във Ветил; ще бъдат отсечени роговете на олтара и ще паднат на земята.
[3:15]  Ще поразя зимния дом наедно с летния дом, и ще изчезнат домове с украшения от слонова кост, ще изчезнат много домове, казва Господ.

4

[4:1]  Чуйте това слово, телици васански, които сте на Самарийска планина, - вие, които притеснявате сиромаси, угнетявате бедни и казвате на господарите си: поднасяйте, а ние ще пием!"
[4:2]  Кле се Господ Бог в Своята светост, че ето, ще дойдат върху ви дни, когато ще ви повлекат с куки и останалите от вас - с въдици.
[4:3]  И ще излезете през проломите на стените, всяка - както се случи, и ще хвърлите всички украшения от чертозите, казва Господ.
[4:4]  Идете във Ветил - и грешете, в Галгал - и умножавайте престъпленията, принасяйте жертвите си всяко утро, десятъците си поне през всеки три дни.
[4:5]  Принасяйте за благодарствена жертва квасно, обаждайте за доброволните си приноси и разгласяйте за тях, защото вие това обичате, синове Израилеви, казва Господ Бог.
[4:6]  Затова ви и дадох чисти зъби във всички ваши градове и недостиг от хляб във всички ваши селища; но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ.
[4:7]  И задържах от вас дъжда три месеца до жътва; проливах дъжд върху един град, а върху други град не проливах дъжд; една част беше напоявана с дъжд, а друга, непоръсена с дъжд, изсъхваше.
[4:8]  И събираха се два, три града в един град, за да се напият с вода, и не можаха до ситост да се напият; но и тогава вие се не обърнахте към мене, казва Господ.
[4:9]  Поразявах ви с главня и жълтеница по житата; многото ви градини и лозя, смоковници и маслини пояждаше гъсеница, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.
[4:10]  Пращах ви мор, като египетския, избивах с меч момците ви, като откарвах конете в плен, тъй че смрад от вашите станове се подигаше в ноздрите ви, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.
[4:11]  Извършвах сред вас разрушение, както Бог разруши Содом и Гомора, и вие бяхте изтеглени като главня из огън, - и при все това се не обърнахте към Мене, казва Господ.
[4:12]  Затова тъй ще постъпя с тебе, Израилю; и понеже тъй ще постъпя с тебе, приготви се да посрещнеш Бога твой, Израилю,
[4:13]  защото ето, Той е, Който образува планини и създава вятъра и обявява на човека намеренията му, утринната светлина обръща на мрак и върви високо над земята. Господ Бог Саваот е името Му.

5

[5:1]  Слушайте това слово, с което ще дигна плач за вас, доме Израилев.
[5:2]  Падна, няма вече да стане девицата Израилева! Свалена е на своята земя, и няма кой да я дигне.
[5:3]  Защото тъй казва Господ Бог: град, който изваждаше хиляда, ще остане само със сто, а който изваждаше сто, ще остане с десет в дома Израилев.
[5:4]  Защото тъй казва Господ на дома Израилев: потърсете Ме - и ще бъдете живи.
[5:5]  Не търсете Ветил, не ходете в Галгал и за Вирсавия не пътувайте, защото цял Галгал ще отиде в плен, и Ветил ще се обърне на нищо.
[5:6]  Потърсете Господа - и ще бъдете живи, за да се не устреми Той срещу дома Иосифов като огън, който ще го погълне, и не ще има кой да го изгаси във Ветил.
[5:7]  О, вие, които превръщате правосъдието в отрова и правдата хвърляте наземи!
[5:8]  Кой е сътворил седмозвездието и Орион и превръща смъртната сянка в ясно утро, а деня прави тъмен като нощ, извиква морските води и ги разлива по лицето на земята? Господ е името Му!
[5:9]  Той подкрепя опустошителя против силния, и опустошителят влиза в крепостта.
[5:10]  А те мразят оногова, който изобличава при портите, и се гнусят от оногова, който говори правда.
[5:11]  И тъй, задето тъпчите сиромаха и вземате от него подаръци жито, вие ще построите домове от дялан камък, ала няма да живеете в тях; ще насадите хубави лозя, ала вино от тях няма да пиете.
[5:12]  Защото Аз зная, колко многобройни са вашите престъпления, и колко тежки са вашите грехове; вие сте врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда делата на сиромасите.
[5:13]  Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо.
[5:14]  Търсете доброто, а не злото, за да останете живи - и тогава Господ Бог Саваот ще бъде с вас, както вие казвате.
[5:15]  Намразете злото, обикнете доброто и възстановете правосъдие при портите; може би, Господ Бог Саваот ще помилува остатъка Иосифов.
[5:16]  Затова тъй казва Господ Бог Саваот, Вседържител: по всички улици ще има плач, и по всички пътища ще викат: уви, уви! И ще повикат земеделеца да жалее и изкусните в плачевни песни - да плачат,
[5:17]  и по всички лозя ще има плач, защото Аз ще премина посред тебе, казва Господ.
[5:18]  Горко на ония, които желаят деня Господен! Защо ви е тоя ден Господен? Той е тъма, а не светлина, -
[5:19]  също, както ако някой побегнеше от лъв - и го срещнеше мечка, или ако дойдеше вкъщи и се опреше с ръка о стената - и го ухапеше змия.
[5:20]  Нима денят Господен не е мрак, а светлина? Той е тъма, и няма в него блясък.
[5:21]  Мразя, отхвърлям празниците ви и не помирисвам жертвите ви през време на тържествените ви събрания.
[5:22]  Ако Ми принесете всесъжения и хлебен принос, няма да ги приема и няма да погледна милостиво на благодарствената жертва от тлъстите ви телци.
[5:23]  Отстрани от Мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам.
[5:24]  Нека тече като вода правосъдието, и правдата, като силен поток!
[5:25]  Принасяхте ли Ми жертви и хлебни дарове в пустинята през четирийсет години, доме Израилев?
[5:26]  Вие носихте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфан - образи, които направихте за себе си.
[5:27]  Затова Аз ще ви преселя зад Дамаск, казва Господ; Бог Саваот е името Му.

6

[6:1]  Горко на безгрижните в Сион и на надяващите се на планината Самарийска големци от първенствуващия народ, при които дохожда домът Израилев!
[6:2]  Минете в Калне и вижте, оттам преминете в Емат велики и спуснете се в Гет Филистимски: не са ли те по-добри от тия царства? не са ли по-широки техните предели от вашите предели?
[6:3]  Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден, и правите да се приближи тържеството на насилието,
[6:4]  които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище,
[6:5]  пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида,
[6:6]  пиете вино от чаши, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Иосифа!
[6:7]  Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ликуването на изнежените.
[6:8]  Кълне се Господ Бог Сам в Себе Си и тъй казва Господ Бог Саваот: гнуся се от високомерието на Иакова и мразя чертозите му, и ще предам града и всичко, що го пълни.
[6:9]  И ако в някоя къща останат десет души, и те ще умрат;
[6:10]  ще ги вземе роднината им или съжителят, за да изнесе костите им из къщи, и ще попита оногова, който стои при къщата: "имаш ли още някого?" Той ще отговори: "нямам никого". И тоя ще рече: "мълчи! защото не бива да се споменува името Господне".
[6:11]  Защото ето, Господ ще даде заповед и ще съсипе големите къщи чрез разцепвания, а малките - чрез пропуквания.
[6:12]  Тичат ли коне по скала? Може ли се разора тя с волове? Вие пък превръщате правосъдието в отрова, а плода на правдата - в горчило,
[6:13]  вие, които се възхищавате от нищо и никакви неща и казвате: "нали със своя сила спечелихме си мощ?"
[6:14]  Ето, Аз, казва Господ Бог Саваот, ще подигна народ против вас, доме Израилев, и ще ви изтикват от входа в Емат до потока в пустинята.

7

[7:1]  Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Той създаде скакалци, когато почна да никне късната трева, и това беше трева след царската коситба.
[7:2]  И ето, когато те свършиха да ядат тревата на земята, рекох: Господи Боже, смили се; как ще устои Иаков? Той е твърде малък.
[7:3]  И Господ съжали за това: "няма това да бъде", рече Господ.
[7:4]  Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Господ Бог произведе огън за съд - и той погълна голяма бездна, погълна и част от земята.
[7:5]  И рекох: Господи Боже, спри; как ще устои Иаков? той е твърде малък.
[7:6]  И Господ съжали за това: "и това няма да бъде", рече Господ Бог.
[7:7]  Такова видение ми Той откри: ето, Господ стоеше на отвесна стена, и в ръката Му имаше оловен отвес.
[7:8]  И рече ми Господ: "какво виждаш, Амосе?" Аз отговорих: "отвес". И Господ рече: "ето, ще туря отвес сред Моя народ Израиля; няма вече да му прощавам.
[7:9]  Опустошени ще бъдат жертвените оброчища Исаакови и разрушени ще бъдат светилищата Израилеви, и ще въстана с меч против дома Иеровоамов".
[7:10]  И Амасия, свещеник ветилски, прати при израилския цар Иеровоама, да кажат: Амос дига бунт против тебе сред дома Израилев; земята не може да търпи неговите думи,
[7:11]  защото тъй казва той: от меч ще умре Иеровоам, а Израил непременно ще бъде откаран пленник от земята си.
[7:12]  И рече Амасия на Амоса: ясновидецо, иди и се отстрани в земята Иудина; там яж хляб и там пророкувай,
[7:13]  а във Ветил вече не пророкувай: защото той е светиня царева и е царски дом.
[7:14]  Отговори Амос и рече на Амасия: аз не съм пророк и не съм син на пророк; аз бях пастир и събирах диви смокви.
[7:15]  Но Господ ме взе от овците и ми рече: иди, пророкувай при Моя народ Израиля.
[7:16]  Сега изслушай словото Господне. Ти казваш: не пророкувай против Израиля и не произнасяй думи против дома Исааков.
[7:17]  Затова ето що казва Господ: жена ти ще бъде обезчестена в града, твоите синове и дъщери ще паднат от меч, земята ти ще бъде разделена с мерилна връв, ти ще умреш в нечиста земя, а Израил непременно ще бъде отведен от земята си.

8

[8:1]  Такова видение ми откри Господ Бог: ето, кошница с узрели плодове.
[8:2]  И рече Той: какво виждаш, Амосе? Отговорих: кошница с узрели плодове. Тогава Господ ми рече: дойде краят на Моя народ Израиля: няма вече да му прощавам.
[8:3]  Песните в чертозите през оня ден ще се обърнат на ридание, казва Господ Бог; много трупове ще има, навред ще ги хвърлят мълком.
[8:4]  Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, -
[8:5]  вие, които казвате: кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота - да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони,
[8:6]  да прикупваме неимотни със сребро, и сиромаси за двои обуща, а отсевки от жито да продаваме?
[8:7]  Кле се Господ в славата на Иакова: наистина няма навеки да забравя нито едно от делата им!
[8:8]  Няма ли да се потресе земята от това, и няма ли да заплаче всеки живеещ на нея? Тя цяла ще се развълнува като река, и ще се подига и спуща като реката Египетска.
[8:9]  И в оня ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помрача земята посред бял ден;
[8:10]  ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни - на плач; ще туря вретище на всички чресла и плешивост - на всяка глава; и ще произведа в страната плач като за едничък син, и краят й ще бъде като тъжовен ден.
[8:11]  Ето, настъпват дни, казва Господ Бог, когато ще пратя на земята глад - не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни.
[8:12]  И ще ходят от море до море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото Господне, и няма да го намерят.
[8:13]  В оня ден ще премират от жажда хубавите девици и момци,
[8:14]  които се кълнат в греха самарийски и казват: жив е твоят бог, Дане, и жив е пътят за Вирсавия! - Те ще паднат и вече няма да станат.

9

[9:1]  Видях Господа да стои над жертвеника, и каза: удари в горния праг на вратата, за да се разтърсят спонците, и ги срути върху главите на всички тях, а останалите от тях ще избия Аз с меч: никой от тях, който бяга, няма да избяга, и никой от тях, който иска да се спаси, няма да се спаси.
[9:2]  Макар да се заровят в преизподнята, и оттам ръката Ми ще ги вземе; макар да се покачат на небето, и оттам ще ги сваля.
[9:3]  Макар да се скрият навръх Кармил, и там ще ги намеря и ще ги взема; макар да се скрият от очите Ми в морското дъно, и там ще заповядам на морския змей да ги ухапе.
[9:4]  И ако отидат в плен пред враговете си, ще заповядам на меча и там да ги избие. Ще обърна върху тях очите Си тям за зло, а не за добро.
[9:5]  Защото Господ Бог Саваот ще се допре до земята, и тя ще се разтопи, и ще се разплачат всички живеещи на нея; ще се подигне тя цяла като река, и ще се спусне като реката Египетска.
[9:6]  Той съгради горните Си чертози на небесата и свода Си закрепи на земята; повика морските води и ги излива по лицето на земята; Господ е името Му.
[9:7]  Вие, синове Израилеви, не сте ли за Мене като синове етиопски? казва Господ. Нали Аз изведох Израиля из земята Египетска и филистимци - из Кафтор и арамяни - из Кир?
[9:8]  Ето, очите на Господа Бога са върху грешното царство, и Аз ще го изтребя от земното лице, но дома Иаковов няма съвсем да изтребя, казва Господ.
[9:9]  Защото ето, Аз ще заповядам и ще пръсна дома Израилев по всички народи, както се пръскат зърна в решето, и нито едно не пада на земята.
[9:10]  От меч ще умрат всички грешници измежду Моя народ, които казват: "няма да ни постигне и няма да дойде при нас това зло!"
[9:11]  В оня ден Аз ще възстановя падналата скиния Давидова, ще запълня нейните пукнатини, срутеното ще въздигна и ще уредя, както в стародавни дни,
[9:12]  за да завладеят остатъка от Едома и всички народи, между които ще се възвести името Ми, казва Господ, Който върши всичко това.
[9:13]  Ето, ще настъпят дни, казва Господ, когато орач ще заваря още жътваря и тъпчещият грозде - сеяча; и планините ще пущат гроздов сок, и от всички хълмове ще потече.
[9:14]  Ще върна от плен Моя народ Израиля; те ще застроят опустелите градове и ще се поселят в тях; ще насадят лозя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини и ще ядат плодове от тях.
[9:15]  И ще ги настаня в земята им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която Аз им дадох, казва Господ, Бог твой.