КНИГА НА ПРОРОК МИХЕЙ1

[1:1]  Слово Господне, което биде към Михея Мораститеца в дните на Иоатама, Ахаза и Езекия, царе иудейски, и което му бе открито за Самария и Иерусалим.
[1:2]  Слушайте, всички народи, внимавай, земьо, и всичко, що я пълни! Да бъде свидетел против вас Господ Бог, Господ от светия Свой храм!
[1:3]  Защото ето, Господ излиза от Своето място, ще слезе, и ще стъпи върху земните височини, -
[1:4]  и планините ще се разклатят под Него, долините ще се разтопят като восък от огън, като вода, що се лее низ стръмнина.
[1:5]  И всичко това - поради нечестието на Иакова, поради греха на Израилевия дом. От кого е нечестието на Иакова? Нали от Самария? Кой уреди оброчища в Иудея? Нали Иерусалим?
[1:6]  Затова ще направя Самария купище развалини в полето, място за насаждане лозе; ще срина камъните й в долината и ще разголя основите й.
[1:7]  Всичките й истукани ще бъдат потрошени и всичките й дарове от блудство - с огън изгорени: всичките й идоли ще предам на разрушение; с дарове от блудство ги е правила, в дарове от блудство ще бъдат и преобърнати.
[1:8]  Затова и ще плача и ридая, ще ходя като ограбен и оголен, ще вия като чакал и ще плача като камилска птица,
[1:9]  защото тежко е нейното поражение; то дойде до Иуда, стигна даже до портите на моя народ, до Иерусалим.
[1:10]  Не разгласявайте това в Гет, не плачете там с глас, а в селище Офра с пепел се посипете.
[1:11]  Изселвайте се, жителки шафирски, срамотно разголени; не ще убегне и жителката цаанска, плачът в селище Ецел не ще ви остави да се спрете там.
[1:12]  Тъгува за своето благо жителката маротска, защото слезе от Господа злочестие към портите иерусалимски.
[1:13]  Запрягай бързи коне в колесница, жителко лахиска; ти си начало на греха у сионската щерка, защото у теб се явиха престъпленията на Израиля.
[1:14]  Затова ти ще пращаш дарове в Морешет-Гет; но ахзивските селища ще бъдат измама за царете израилски.
[1:15]  Ще доведа и наследник при тебе, жителко морешка; той ще премине дори до Одолам, славата Израилева.
[1:16]  Хвърли си косата, острижи се - от скърб за нежно любимите си синове; разшири лисината за тях като линеещ орел, защото те ще бъдат изселени от тебе.

2

[2:1]  Горко на ония, които кроят беззаконие и на леглата си измислят злодеяния, що извършват сутрин на разсъмване, защото има сила в ръката им!
[2:2]  Пожелаят ниви - и вземат ги насила, къщи - и отнимат ги; обират човека и къщата му, мъжа и наследието му.
[2:3]  Затова тъй казва Господ: ето, Аз замислям да напратя върху тоя род такова нещастие, което не ще смъкнете от врата си, и не ще ходите изправени; защото това време е зло.
[2:4]  В оня ден ще кажат притча за вас, ще плачат горко и ще думат: "съвсем сме разорени! делът на моя народ е даден на други; как ще ми се върне? Нивите ни са вече на другородци раздадени".
[2:5]  Затова не ще имаш никого, който при измерване да хвърли жребие в събранието пред Господа.
[2:6]  Не пророкувайте, пророци; не им пророкувайте, за да ви не постигне безчестие.
[2:7]  О, ти, който се наричаш Иаковов дом! Нима се смали Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли благотворни за оногова, който постъпва справедливо?
[2:8]  Ала народът, който беше изпреди Мой, въстана като враг, и вие отнемате както горната, тъй и долната дреха на минаващите мирно, на ония, които се отвръщат от война.
[2:9]  Жените на Моя народ вие гоните от приятните им къщи; на децата им отнехте завинаги Моята украса.
[2:10]  Станете и вървете си, защото тая страна не е място за почивка; поради мръсотия тя ще бъде разорена, и то - с люто разорение.
[2:11]  Ако някой ветрогон измисли лъжа и каже: "ще ти проповядвам за вино и сикер", той би бил угоден проповедник за тоя народ.
[2:12]  Непременно ще те събера цял, Иакове, бездруго ще съединя остатките на Израиля, ще ги събера в едно като овци във Восор, като стадо в овча кошара; ще зашумят те от многолюдство.
[2:13]  Пред тях ще тръгне стенобоец; те ще разбият прегради, ще влязат през порти и ще излязат през тях, и царят им ще тръгне пред тях, а тям начело - Господ.

3

[3:1]  И казах аз: слушайте, главатари Иаковови и князе на дома Израилев: нали вие трябва да знаете правдата?
[3:2]  А вие мразите доброто и обичате злото; дерете от тях кожата им, и плътта - от костите им;
[3:3]  ядете плътта на Моя народ и дерете от тях кожата им, а костите им чупите и трошите като в гърне, и плътта - като в котел.
[3:4]  И те ще викат към Господа, но Той не ще ги чуе и ще скрие лицето Си от тях през времето, докле злодействуват.
[3:5]  Тъй казва Господ против пророците, които въвеждат в заблуда Моя народ, които гризат със зъби - и проповядват мир; а който им не тури нищо в уста, против него война обявяват.
[3:6]  Затова, вместо видение, за вас ще бъде нощ, вместо предсказване - тъмнина; ще залезе слънце над пророците, и денят ще потъмнее над тях.
[3:7]  Ще се засрамят ясновидци, ще бъдат посрамени гадатели, и те всички ще затворят уста, защото не ще има отговор от Бога.
[3:8]  Но аз съм изпълнен със силата на Духа Господен, с правда и твърдост, за да изкажа на Иакова престъпленията му, и на Израиля - греха му.
[3:9]  Слушайте прочее, главатари на дома Иаковов и князе на дома Израилев, вие, които се гнусите от правосъдие и които изкривявате всичко право,
[3:10]  които градите Сион с кръв, и Иерусалим - с неправда!
[3:11]  Главатарите му съдят за подаръци, свещениците му учат за плата, пророците му предсказват за пари, а пък се осланят на Господа думайки: "нали Господ е помежду ни? Беда не ще ни постигне!"
[3:12]  Затова, поради вас Сион ще бъде разоран като нива, и Иерусалим ще стане купище развалини, и планината на тоя Дом ще бъде гориста могила.

4

[4:1]  И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се издигне над хълмовете, и ще се затекат към нея народите.
[4:2]  И ще тръгнат много народи и ще кажат: "дойдете, и да възлезем на планината Господня и в дома на Бога Иаковов, - и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му; защото от Сион ще излезе закон, и слово Господне - от Иерусалим.
[4:3]  Той ще съди много народи и ще изобличи много племена в отдалечени страни; ще прековат мечовете си на орала и копията си - на сърпове: народ против народ не ще дигне меч, и няма вече да се учат на война;
[4:4]  всеки ще седи под своята лоза и под своята смоковница, и никой не ще ги плаши, защото устата на Господа Саваота са изрекли това.
[4:5]  Защото всички народи ходят, всеки в името на своя бог; а ние ще ходим в името на Господа, нашия Бог, вовеки веков".
[4:6]  В оня ден, казва Господ, ще събера, що е хромо, и ще съединя, що е разгонено, и ония, върху които съм напратил беди.
[4:7]  И ще направя хромото остатък и далеко пръснатото - силен народ, и Господ ще царува над тях на планина Сион отсега и довека.
[4:8]  А ти, куло на стадото, хълме на Сионовата щерка! при теб ще дойде и ще се върне предишното владичество, царството - при дъщерите иерусалимски.
[4:9]  А защо сега ти тъй високо плачеш? Нима нямаш цар? или ти съветник липсва, та са те обзели мъки като родилка?
[4:10]  Страдай и мъчи се от болки, дъще Сионова, като родилка, защото сега ще излезеш из града, ще живееш по полето и ще стигнеш до Вавилон. Там ще бъдеш избавена, там ще те изкупи Господ от ръцете на враговете ти.
[4:11]  А сега са се събрали много народи против тебе и думат: "нека бъде осквернена, и да се нагледа окото ни на Сион!"
[4:12]  Но те не знаят мислите Господни и не разбират намерението Му, - че Той ги е събрал като снопи на гумно.
[4:13]  Стани и млати, дъще Сионова; защото Аз ще направя рога ти железен и твоите копита ще направя медни; ще смажеш много народи и ще посветиш техните печалби и богатства на Господа - Владетеля над цяла земя.

5

[5:1]  Опълчи се сега, дъще на полкове, обиколили са ни с обсада, ще бият с тръст по страните съдията Израилев.
[5:2]  И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.
[5:3]  Затова Той ще ги остави до време, докле роди оная, която има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя.
[5:4]  Ще застане Той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, Своя Бог, - и те ще живеят безопасно, защото тогава Той ще бъде велик до краищата на земята.
[5:5]  И ще бъде Той - мир. Когато Асур дойде в земята ни и влезе в чертозите ни, ще извадим против него седем пастири и осем князе.
[5:6]  И ще пасат те земята на Асура с меч, и земята на Немврода - при самите й порти, и Той именно ще избави от Асура, когато тоя дойде в земята ни и кога влезе в пределите ни.
[5:7]  Остатъкът от Иакова ще бъде между многото народи като роса от Господа, като проливен дъжд по трева; той не ще зависи от човек и не ще се осланя на синове Адамови.
[5:8]  И остатъкът на Иакова ще бъде между народите, между многото племена като лъв между горски зверове, като лъвче сред овче стадо: кога излезе, тъпче и дърпа, и никой не ще отърве от него.
[5:9]  Ще се дигне ръката ти над твоите врагове, и всички твои неприятели ще бъдат изтребени.
[5:10]  И в оня ден, казва Господ, ще изтребя твоите коне изсред тебе и ще унищожа твоите колесници;
[5:11]  ще изтребя градовете в твоята земя и ще съборя всички твои крепости;
[5:12]  ще изтръгна магиите от ръката ти, и гадатели по облаци не ще има у тебе;
[5:13]  ще изтребя твоите истукани и кумири изсред тебе, - и не ще се покланяш вече на изделия от ръцете си;
[5:14]  ще изкореня изсред тебе свещените твои дъбрави и ще разоря градовете ти.
[5:15]  И в гняв и негодуване ще извърша отмъщение над народите, които бъдат непослушни.

6

[6:1]  Слушайте, що казва Господ: стани, съди се пред планините, и хълмовете да слушат гласа ти!
[6:2]  Слушайте, планини, съда Господен, и вие, твърди основи земни, защото Господ има съд със Своя народ, и с Израиля се бори.
[6:3]  Народе Мой! Какво ти сторих и с какво те отегчавах? Отговори Ми.
[6:4]  Аз те изведох из Египетската земя, изкупих те от дома на робството и проводих пред тебе Моисея, Аарона и Мариам.
[6:5]  Народе Мой! Спомни си, какво кроеше Валак, цар моавски, и какво му отговаряше Валаам, син Веоров, и какво ставаше от Ситим до Галгал, - за да познаеш праведните дела Господни.
[6:6]  "С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога Небесни? Да застана ли пред Него с всесъжения, с едногодишни телци?
[6:7]  Но може ли се угоди Господу с хиляди овни или неизчетни потоци елей? Дали да Му дам моя първороден син за престъплението си и плода на утробата си - за греха на душата си?"
[6:8]  О, човече, казано ти е, що е добро, и какво иска от тебе Господ: да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.
[6:9]  Глас Господен вика към града, и мъдростта благоговее пред Твоето име: слушайте жезъла и Оногова, Който го е поставил.
[6:10]  Не намират ли се и сега в дома на нечестивеца нечестни съкровища и смалена гнусна мяра?
[6:11]  Мога ли да бъда чист с неверни къпони и с лъжливи теглилки в торбата?
[6:12]  Понеже богаташите му са пълни с неправда, и жителите му говорят лъжа, и езикът им е измама в устата им,
[6:13]  то и Аз зле ще те поразя с опустошение поради твоите грехове.
[6:14]  Ти ще ядеш - и не ще се наситиш; празнота ще бъде вътре в тебе; ще пазиш, ала не ще опазиш, а каквото скъташ, ще го предам на меч.
[6:15]  Ще сееш, ала няма да жънеш; ще стискаш маслини, ала няма да се намажеш с дървено масло; ще цедиш гроздов сок, ала вино няма да пиеш.
[6:16]  У вас се запазили обичаите на Амврий и всички дела на дома Ахавов, и вие постъпвате по техните съвети; ще те предам на опустошение и твоите жители - на присмех, и вие ще претърпите поруганието на Моя народ.

7

[7:1]  Горко ми! защото с мене сега е като след обиране летни плодове, като след гроздобер: ни зрънце за ядене, нито зрял плод, какъвто желае душата ми.
[7:2]  Няма вече милосърдни по земята, няма правдиви между людете; всички кроят сплетни, за да проливат кръв; всеки туря на брата си примка.
[7:3]  Ръцете им са насочени да правят зло; началник иска подаръци, съдия съди за подкуп, а велможи изказват лоши похоти на душата си и изопачават делото.
[7:4]  Най-добрият от тях е като трън и справедливият е по-лош от бодлив плет. Денят на Твоите предвестници, Твоето посещение наближава; сега ще ги обхване смущение.
[7:5]  Не вярвайте на другар, не се осланяйте на приятел; пред тая, която лежи на твоето лоно, пази се да отваряш твърде устата си.
[7:6]  Защото син позори баща си, дъщеря въстава против майка, снаха против свекърва; врагове на човека са неговите домашни.
[7:7]  Аз пък ще гледам към Господа, ще се уповавам на Бога на моето спасение: Бог мой ще ме чуе.
[7:8]  Не се радвай за мене, моя неприятелко! Макар да съм паднал, но ще стана; макар да съм в мрак, но Господ е светлина за мене.
[7:9]  Аз ще пренасям гнева Господен, - защото съм съгрешил пред Него, - докле реши делото ми и извърши съд над мене; тогава Той ще ме изведе на светло, и аз ще видя правдата Му.
[7:10]  И ще види това моята неприятелка, и срам ще покрие оная, която ми казваше: "де е Господ, Бог твой?" Ще се нагледат на нея очите ми, как тя ще бъде тъпкана като кал по улици.
[7:11]  В деня, кога се съзидат стените ти, - в тоя ден междата ще се отмести надалеч.
[7:12]  В оня ден ще дойдат при тебе от Асирия, от египетските градове и от Египет до река Ефрат, и от море до море и от планина до планина.
[7:13]  А тая земя ще бъде пустиня поради вината на жителите й, поради плодовете на делата им.
[7:14]  Паси с жезъла Си Твоя народ, овцете на наследието Си, които живеят уединено в гората сред Кармил; да си пасат те във Васан и Галаад, както в стародавни дни!
[7:15]  Ще му явя дивни дела - както в дните на твоето излизане от Египетската земя.
[7:16]  Ще видят това народите и ще се засрамят при всичката си мощ; ще турят ръка на уста, ушите им ще оглушеят;
[7:17]  ще лижат прах като змия, като земни червеи ще изпълзят из своите укрепления; ще се уплашат от Господа, нашия Бог, и ще се убоят от Тебе.
[7:18]  Кой Бог е като Тебе, да прощава беззаконие и да не смята престъплението на остатъка на Своето наследие? Той вечно се не гневи, защото обича да се смилява.
[7:19]  Той пак ще се смили над нас, ще изглади нашите беззакония. Ти ще хвърлиш всички наши грехове в морските дълбини.
[7:20]  Ти ще покажеш вярност към Иакова, милост към Авраама, както си с клетва обещал на отците ни от първите дни.