КНИГА НА ПРОРОК СОФОНИЯ1

[1:1]  Слово Господне, което биде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амория, син на Езекия, в дните на Иосия, син Амонов, цар иудейски.
[1:2]  Всичко ще изтребя от лицето на земята - казва Господ:
[1:3]  ще изтребя човеци и добитък, ще изтребя птици небесни и риби морски, и съблазните заедно с нечестивите; ще изтребя човеците от лицето на земята, казва Господ.
[1:4]  И ще простра ръката Си върху Иудея и върху всички жители на Иерусалим; ще изтребя от това място остатъците на Ваала, името на жреците със свещениците,
[1:5]  и ония, които върху покривите се покланят на воинството небесно, и ония от покланящите се, които се кълнат в Господа и се кълнат в царя си,
[1:6]  и ония, които отстъпиха от Господа, не търсиха Господа и не Го подирват.
[1:7]  Замълчи пред лицето на Господа Бога, защото близо е денят Господен. Вече приготви Господ жертвеното клане, назначи, кого да повика.
[1:8]  И в деня на жертвата Господня Аз ще споходя князете, синовете на царя и всички, които се обличат в дреха на чуждоплеменници;
[1:9]  ще споходя в оня ден всички, които прескачат праг, които дома на своя Господ напълнят с насилие и измама.
[1:10]  И ще има в оня ден, казва Господ, вик при Рибни порти и ридание при другите порти и голямо разрушение на хълмовете.
[1:11]  Плачете, жители от долната част на града, защото ще изчезне целият търговски народ, и изтребени ще бъдат натоварените със сребро.
[1:12]  И в онова време Аз ще огледам Иерусалим със светило и ще накажа ония, които седят на дрождието си и казват в сърце си: "Господ не прави ни добро, ни зло", -
[1:13]  и ще станат богатствата им плячка, и къщите им ще запустеят; те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насадят лозя, а вино от тях няма да пият.
[1:14]  Близо е великият ден Господен, близо - и твърде бърза: вече се чува гласът на деня Господен. Горчиво ще завика тогава и най-храбрият!
[1:15]  Ден на гняв е тоя ден, ден на скръб и на теснотия, ден на опустошение и разорение, ден на тъма и на мрак, ден на облак и на мъгла,
[1:16]  ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули.
[1:17]  И Аз ще стесня човеците, и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и разхвърлена ще бъде кръвта им като прах, и плътта им - като смет.
[1:18]  Ни среброто им, нито златото им не ще може да ги спаси в деня на гнева Господен, и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата тая земя, защото изтребване, и при това внезапно, ще извърши Той над всички жители земни.

2

[2:1]  Изучете се внимателно, изучете, народе необуздани,
[2:2]  докле не е дошло определението - денят ще прехвръкне като мекина - докле не е дошъл върху ви пламенният гняв Господен, докле не е настъпил денят на яростта Господня.
[2:3]  Потърсете Господа, всички смирени на земята, които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, потърсете смиреномъдрието; може би ще се скриете в деня на гнева Господен.
[2:4]  Защото Газа ще бъде напусната, и Аскалон ще опустее, Азот ще бъде изгонен посред ден, и Екрон ще се изкорени.
[2:5]  Горко на жителите от приморската страна, на критския народ! Словото Господне е върху вас, хананейци, земя Филистимска! Аз ще те изтребя, и ти няма да имаш жители, -
[2:6]  и ще стане приморската страна овчарска кошара и ограда за добитък.
[2:7]  И тоя край ще се падне на остатъка от Иудиния дом, и ще пасат там и в къщите на Аскалон вечер ще си почиват, защото Господ, техният Бог, ще ги споходи и ще върне плена им.
[2:8]  Чух Аз хулата на Моава и обидите на синовете Амонови, как те се подиграваха с Моя народ и се големееха на пределите му.
[2:9]  Затова жив съм Аз! казва Господ Саваот, Бог Израилев: Моав ще бъде като Содом, и синовете на Амона ще бъдат като Гомора, притежание на коприва, солна ровина, пустиня навеки; остатъкът от народа Ми ще ги вземе плячка, и оцелелите от човеците Ми ще ги получат в наследство.
[2:10]  Това им е за високомерието им, задето те се подиграваха и се големееха над народа на Господа Саваота.
[2:11]  Страшен ще бъде за тях Господ: Той ще изтреби всички земни богове, и Нему ще се покланят - всеки от мястото си - всички острови на народите.
[2:12]  И вие, етиопци, ще бъдете избити с Моя меч.
[2:13]  Господ ще простре ръката Си на север, ще унищожи Асур и ще обърне Ниневия в развалини, в място сухо като пустиня,
[2:14]  и стада ще лежат сред нея и всякакъв род животни; пеликан и еж ще нощуват в резбените й украшения; гласът им ще се разнася из прозорците, разрушението ще се покаже на вратните стълбове, защото няма да има на тях кедрова обложка.
[2:15]  Ето какво ще стане тържествуващият град, който живее безгрижно и казва в сърце си: "аз съм, и няма други освен мене". Как стана той развалина, леговище за зверове! Всеки, минавайки покрай него, ще подсвирне и ще махне с ръка.

3

[3:1]  Горко на града нечист и омърсен, който притеснява!
[3:2]  Не слуша гласа, не взима от наставления, на Господа не се уповава, към своя Бог не се приближава.
[3:3]  Князете му посред него са рикащи лъвове, съдиите му - вечерни вълци, които не оставят до сутринта нито една кост.
[3:4]  Пророците му са човеци лекомислени, вероломни; свещениците му оскверняват светинята, тъпчат закона.
[3:5]  Господ е праведен посред него, не върши неправда, всяка сутрин явява Своя съд неизменно; но беззаконникът не знае срам.
[3:6]  Аз изтребих народи - разрушени са твърдините им; пусти направих улиците им, тъй че никой не ходи по тях; разорени са градовете им: няма нито един човек, няма жители.
[3:7]  Аз казах: "бой се само от Мене, приемай наставления!" и няма да бъде изтребено жилището му, и няма да го постигне злото, каквото му бях определил; а те прилежно се стараеха да покварват всичките си действия.
[3:8]  И тъй, чакайте Ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение; защото е определено от Мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях Моето негодувание, всичката ярост на Моя гняв; защото от огъня на яростта Ми ще бъде погълната цялата земя.
[3:9]  Тогава Аз пак ще дам на народите чисти уста, та всички да призовават името на Господа и да Му служат единодушно.
[3:10]  От страните отвъд реката на Етиопия поклонниците Ми - децата на Моите разпилени - ще Ми принесат дарове.
[3:11]  В оня ден ти няма да се срамиш от своите различни постъпки, с каквито грешеше против Мене, защото тогава Аз ще отстраня из средата ти ония, които напразно се хвалеха със своята знатност, и няма вече да се превъзнасяш на светата Ми планина.
[3:12]  Но ще оставя всред тебе народ смирен и прост, и те ще се уповават на името Господне.
[3:13]  Остатъците от Израиля няма да вършат неправда, няма да говорят лъжа, и няма да се намери в устата им коварен език, защото сами ще се пасат и ще лежат, и никой няма да ги разтревожи.
[3:14]  Ликувай, дъще Сионова! тържествувай, Израилю! весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!
[3:15]  Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.
[3:16]  В оня ден ще кажат на Иерусалим: "не бой се", и на Сион: "да не отслабват ръцете ти!
[3:17]  Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни".
[3:18]  Тъгуващите за тържествени празненства Аз ще събера; твои са те, върху тях тежи укор.
[3:19]  Ето, Аз ще стесня всички твои притеснители в онова време и ще спася онова, що хроми, ще събера разсеяното и ще ги туря на почит и именитост по цяла тая земя на техния укор.
[3:20]  В онова време ще ви доведа и тогава пак ще ви събера; защото ще ви направя именити и почетни между всички земни народи, когато ще върна вашия плен пред очите ви, казва Господ.