КНИГА НА ПРОРОК АГЕЙ1

[1:1]  През втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея към Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Иоседеков, велик иерей.
[1:2]  Тъй рече Господ Саваот: тоя народ казва: "не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен".
[1:3]  И биде слово Господне чрез пророк Агея:
[1:4]  а за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато тоя Дом е запустял?
[1:5]  Затова сега тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху вашите пътища.
[1:6]  Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; пиете, но се не напивате; обличате се, а се не стопляте; оня, който изработва заплата, изработва за пробита кесия.
[1:7]  Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху пътищата си.
[1:8]  Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя, казва Господ.
[1:9]  Очаквате много, излиза малко, и каквото донесете вкъщи, това Аз ще развея. За какво? казва Господ Саваот: за Моя дом, който е запустял, когато пък вие тичате, всеки към къщата си.
[1:10]  Тъкмо поради това небето се затвори и ви не дава роса, и земята не дава произведенията си.
[1:11]  И Аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек и върху добитък и върху всеки ръчен труд.
[1:12]  И Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Иоседеков, и целият останал народ послушаха гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агея, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа.
[1:13]  Тогава Агей, вестител Господен, изпратен от Господа, рече към народа: "Аз съм с вас!" казва Господ.
[1:14]  И Господ възбуди духа на Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, духа на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей, и духа на целия остатък от народа, - и те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа Саваота, своя Бог,
[1:15]  в двайсет и четвъртия ден на шестия месец, през втората година на цар Дария.

2

[2:1]  На седмия месец, на двайсет и първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея:
[2:2]  кажи сега на Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и на Иисуса, син Иоседеков, велик иерей, и на остатъка от народа:
[2:3]  кой остана между вас, който е видял тоя Дом в предишната му слава, и какъв го вие виждате сега? Не е ли той във вашите очи като да е нищо?
[2:4]  Но ободри се сега, Зоровавеле, казва Господ, ободри се, Иисусе, сине Иоседеков, велики иерею! ободри се, цели народе на тая земя, казва Господ, и работете, защото Аз съм с вас, казва Господ Саваот.
[2:5]  Моят завет, който сключих с вас, кога излязохте из Египет, и Моят Дух пребъдва среди вас: не бойте се!
[2:6]  Защото тъй казва Господ Саваот: още един път, - и ето, скоро ще бъде, - ще потреса небе и земя, море и суша;
[2:7]  ще потреса всички народи, - и ще дойде Желаният от всички народи; ще изпълня тоя Дом със слава, казва Господ Саваот.
[2:8]  Среброто е Мое и златото е Мое, казва Господ Саваот.
[2:9]  Славата на тоя последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Саваот; и на това място ще дам мир, казва Господ Саваот.
[2:10]  На двайсет и четвъртия ден от деветия месец, през втората година на Дария, биде слово Господне чрез пророк Агея:
[2:11]  тъй казва Господ Саваот: попитай свещениците за закона и кажи:
[2:12]  ако някой носеше осветено месо в полата на дрехата си и с полата си се допре до хляб, или до нещо варено, или до вино, или до елей, или до някоя храна, ще стане ли това свещено? И отговориха свещениците и рекоха: не.
[2:13]  Сетне рече Агей: ако пък се допре до всичко това някой, който се е осквернил от допиране до мъртвец, ще стане ли това нечисто? И отговориха свещениците и рекоха: ще стане нечисто.
[2:14]  Тогава отговори Агей и рече: такъв е тоя народ, такова е това племе пред Мене, казва Господ, и такива са всички дела на ръцете им! И каквото те принасят там, всичко е нечисто.
[2:15]  Сега обърнете сърцето си за времето от тоя ден и назад, когато още не беше положен камък върху камък в храма Господен.
[2:16]  Дохождаха при кръстец, който може да даде двайсет мери, и се оказваха само десет; дохождаха при чебър, за да нагребат петдесет мери от него, и се оказваха само двайсет.
[2:17]  Поразявах ви с главня и с жълтеница по житата и с градушка във всички трудове на ръцете ви; но вие не се обръщахте към Мене, казва Господ.
[2:18]  Обърнете сърцето си за времето от тоя ден и назад, от двайсет и четвъртия ден на деветия месец, от оня ден, когато беше основан храмът Господен; обърнете сърцето си:
[2:19]  има ли още в житниците семе? досега ни лоза, ни смокиня, ни нар, ни маслина не даваха плод; а от тоя ден Аз ги благославям.
[2:20]  И биде слово Господне към Агея повторно на двайсет и четвъртия ден от месеца, и казано бе:
[2:21]  кажи на Зоровавеля, управителя на Иудея: ще разтърся небе и земя;
[2:22]  ще срутя престоли на царства и ще изтребя силата на царствата езически; ще превърна колесници и седещите на тях, и повалени ще бъдат конете и конниците им, един с меча на другиго.
[2:23]  В оня ден, казва Господ Саваот, ще те взема, Зоровавеле, сине Салатиилев, рабе Мой, казва Господ, и ще те държа като печат, защото те избрах, казва Господ Саваот.